Résultat de recherche pour "budə kɨtso"

budə kɨtso very tall (sem. domains: 8.2.2.2 - Tall.)
Comments (0)

 

dzə budə kɨtso very far distance (sem. domains: 8.2.6.1 - Far.)
Comments (0)