Search results for "bufiəŋkə"

bufiəŋkə n. 14 poverty Bufìə́nkə bwâ bufunsə̂ mɨ. Poverty is disturbing me. (sem. domains: 8.1.7.2 - Lack, 4.4.2.6 - Suffer, 2.5.2.1 - Malnutrition, starvation.)
Comments (0)