Résultat de recherche pour "chɛ fiə"

chɛ fiə . 1go ahead (sem. domains: 7.2.2.1 - Move forward.) 2come first (sem. domains: 4.8.3.2 - Win.)
Comments (0)

 

chɛ v. 1pass Kə cɛ̀tiba fíə̀. We are going ahead. Kə chɛ fiə (sem. domains: 3.6.7 - Test, 7.3.3.3 - Send, 7.3.3.4 - Chase away, 8.2.6.1 - Far.) 2go away (sem. domains: 8.5.2.6 - Away from.)
Comments (0)