Résultat de recherche pour "dɨlɨ"

dɨlɨ n. 13/4 chin (sem. domains: 2.1.5 - Hair, 6.4.6 - Things done to animals.) 2chin hair (sem. domains: 2.1.1 - Head.)
Comments (0)

 

kə dɨlɨ v. shave
Comments (0)

 

yu yi dɨlɨ phr. beard
Comments (0)