Résultat de recherche pour "dzəmbɨtə"

dzəmbɨtə n. 19/10 cousin, family sister 2female relative (sem. domains: 4.1.9.8 - Family, clan.)
Comments (0)

 

dzəmbɨtə yi biɨ little sister (sem. domains: 8.4.6.5.1 - Young.)
Comments (0)