Search results for "dzɨtə"

dzɨtə n. 9/10 skin, for example the skinned off skin of an animal (sem. domains: 5.4.6.1 - Circumcision, 2.1.2 - Torso.) dzɨ́tə
Comments (0)

 

dzɨtə yi yəsɨ eyelid (sem. domains: 2.1.1.1 - Eye.)
Comments (0)