Résultat de recherche pour "fìə wu kulə"

fìə wu kulə 1traditional (sem. domains: 8.4.6.5.6 - Old fashioned.) 2phr. tradition, custom 3phr. culture (sem. domains: 4.3.9 - Culture.) 4tradition (sem. domains: 4.3.9.1 - Custom.)
Comments (0)