Résultat de recherche pour "fə bə"

*fə bə mɨ being wrong-treated (lit. done it to me) (sem. domains: 3.4.2.1.4 - Disappointed.)
Comments (0)

 

fə bə made with (sem. domains: 9.5.1.2 - Instrument.)
Comments (0)

 

fə bə kpaŋ hand-made (sem. domains: 9.1.2.5 - Make.)
Comments (0)

 

mfə bə made of (sem. domains: 8.3.6 - Made of, material.)
Comments (0)