Search results for "fəgbəŋ"

fəgbəŋ . 1where things stop (sem. domains: 8.4.6.1.2 - Stop something.) 2end (sem. domains: 8.4.6.1.3 - End.)
Comments (0)

 

fəgbəŋ seŋ no end (sem. domains: 8.4.6.1.2 - Stop something.)
Comments (0)