Search results for "fiɔŋ fi dzoŋ'ə"

fiɔŋ fi dzoŋ'ə thing of war, for example weapon, troop (sem. domains: 4.8.3.7 - Weapon, shoot, 4.8.2.9 - Enemy.) biɔŋ bi dzoŋ'ə
Comments (0)