Résultat de recherche pour "gəndə₁"

gəndə v. 1walk, move about Wɛŋ wa wu gəndə The child is moving (sem. domains: 1.6.4.1 - Animal movement, 8.5.2.6 - Away from, 7.2.1.1 - Walk, 2.6.4.1 - Baby.) 2move (sem. domains: 1.6.4 - Animal actions, 3.5.6.2 - Point at.)
Comments (0)

 

ŋgəndə n. 1movement (sem. domains: 2.1.8.1 - Heart.) 2walking (sem. domains: 3.2.5.1 - Believe.)
Comments (0)