Résultat de recherche pour "kɨdɨŋə"

kɨdɨŋə n. 17/8 an old, worn-out hoe 2small hoe (sem. domains: 6.2.8 - Agricultural tool, 6.7.1.2 - Digging tool, 6.7.1.1 - Poking tool, 7.8.6 - Dig.) 3small hoe for weeding (sem. domains: 6.2.5 - Harvest.)
Comments (0)