Search results for "kuntə₂"

kɨŋkuntə n. 1glory (sem. domains: 3.5.1.1.6 - Speech style.) 2worship (sem. domains: 4.9.5.3 - Worship.)
Comments (0)

 

kuntə v. 1regrind (sem. domains: 7.7.6 - Grind, 5.2.1.2.3 - Grind flour.) 2make smooth (sem. domains: 8.3.2.1 - Smooth.)
Comments (0)