Résultat de recherche pour "kwə₂"

kwə 1v. incubate, sit on eggs Shə̌ yà yikwə̂lə gɨ. The fowl is sitting on eggs 221 days, incubate (sem. domains: 1.6.3.1 - Egg.)
Comments (0)