Résultat de recherche pour "mɨchɛ"

mɨchɛ v. swell Gwɨ yɔhɔ mɨchɛ bə la! (sem. domains: 2.5.6.3 - Swell, 9.3.1.3 - To a larger degree, 2.5.2.1 - Malnutrition, starvation.)
Comments (0)