Search results for "mi₁"

mi v. 1press, squeeze, force Nná mìyi fəŋ. He is blowing his nose. Mi kɨsoŋkɔ ka nə fəŋ (sem. domains: 7.7.4 - Press, 2.1.1.3 - Nose.) 2blow (sem. domains: 2.2.4 - Mucus.)
Comments (0)