Résultat de recherche pour "nəbɔ́"

nəbɔ́ 1n. loc over, above 2n. upward (sem. domains: 8.6.2 - Top.) 3n. in the sky (sem. domains: 8.5.2.4 - Up.) 4n. up (sem. domains: 9.2.4 - Prepositions, postpositions.) 5upper (sem. domains: 8.5.1.3.1 - Above.)
Comments (0)