Search results for "nəntɨŋ"

nəntɨŋ n. 1loc inside (sem. domains: 8.5.2.6 - Away from, 9.2.4 - Prepositions, postpositions, 6.5.2.7 - Room.) 2inner room (sem. domains: 6.5.2 - Parts of a building.) 3inner (sem. domains: 8.6.4 - Inner part.)
Comments (0)

 

nəntɨŋ buŋgbɔŋkɔ big inside (sem. domains: 8.2.5 - Big area.)
Comments (0)

 

tsɔŋ nəntɨŋ inner room (sem. domains: 6.5.1.1 - House.)
Comments (0)

 

Comments (0)