Search results for "ndzenɛ"

bəndindi bə ndzenɛ lə pornography (sem. domains: 2.6.2.3 - Sexual immorality.)
Comments (0)

 

ndzenɛ . 1sex (sem. domains: 3.2.5.6 - Attitude.) 2immorality (sem. domains: 2.6.2.3 - Sexual immorality.) 3sexual immorality (sem. domains: 2.5.5 - Cause of disease.)
Comments (0)

 

ndzenɛ biŋ sex out of marriage (sem. domains: 2.6.2.3 - Sexual immorality.)
Comments (0)