Search results for "nllɨmə"

nllɨmə discipline (sem. domains: 4.3.6 - Self-controlled.)
Comments (0)

 

nllɨmə fiə modify behaviour (sem. domains: 4.3.8 - Change behavior.)
Comments (0)