Résultat de recherche pour "nyimə yəsɨ"

miɨ wu nyimə yəsɨ phr. blind person
Comments (0)

 

nyimə yəsɨ . 1close eyes (sem. domains: 4.9.5.2 - Pray.) 2cover the eyes (sem. domains: 3.1.2.4 - Ignore.)
Comments (0)