Search results for "nyimə"

miɨ wu nyimə yəsɨ phr. blind person
Comments (0)

 

nyimə 1v. blind (sem. domains: 2.3.1 - See.) 2v. close eyes (sem. domains: 2.1.1.1 - Eye.) 3blind (sem. domains: 2.5.4.1 - Blind.)
Comments (0)

 

nyimə yəsɨ . 1close eyes (sem. domains: 4.9.5.2 - Pray.) 2cover the eyes (sem. domains: 3.1.2.4 - Ignore.)
Comments (0)

 

nyiməyəsɨ blind man (sem. domains: 2.5.4.1 - Blind.)
Comments (0)