Search results for "shə jiŋ"

shə jiŋ . 1leave behind (sem. domains: 7.4.5.1 - Leave something.) 2stay back (sem. domains: 8.2.6.1 - Far.) 3stay behind (sem. domains: 7.3.2.2 - Put in back.)
Comments (0)