Résultat de recherche pour "tədiɛ"

butədiɛ told (sem. domains: 3.5.1.1.6 - Speech style.)
Comments (0)

 

chi tədiɛ say it again (sem. domains: 3.5.1.2.6 - Repeat.)
Comments (0)

 

fə nɨ yu tədiɛ do as he/she has said (sem. domains: 3.3.2.1 - Agree to do something.)
Comments (0)

 

nə kɨlaŋ tədiɛ in accordance to the law (sem. domains: 4.7 - Law.)
Comments (0)

 

tədiɛ open in the ground (sem. domains: 6.7.1.1 - Poking tool.)
Comments (0)