Search results for "tsɔŋ yi bitɨ"

tsɔŋ yi bitɨ n. house made of sticks (sem. domains: 6.5.1.1 - House, 6.5.1.2 - Types of houses.)
Comments (0)

 

tsɔŋ yi bitɨfiɛ house of teaching (sem. domains: 2.5.7.4 - Hospital.)
Comments (0)