Search results for "tsɔŋ yi kɨlaŋ"

tsɔŋ yi kɨlaŋ court of law (sem. domains: 4.7.4 - Court of law, 6.9 - Business organization.) house of law
Comments (0)

 

tsɔŋ yi kɨlaŋ yibəŋ supreme court (sem. domains: 4.7.4 - Court of law.)
Comments (0)

 

tsɔŋ yi kɨlaŋ yinchɛnɛ divorce court (sem. domains: 4.7.4 - Court of law.)
Comments (0)

 

tsɔŋ yi kɨlaŋ yinedɛ court of appeals (sem. domains: 4.7.4 - Court of law.)
Comments (0)