Search results for "tsɔŋ yi nyɔ"

kiji tsɔŋ yi nyɔ ntɨŋ altar (sem. domains: 4.9.8.2 - Place of worship.)
Comments (0)

 

tsɔŋ yi nyɔ house of a god (sem. domains: 6.9 - Business organization.)
Comments (0)

 

tsɔŋ yi Nyɔ church (sem. domains: 4.9.8.2 - Place of worship.) house of God
Comments (0)