Résultat de recherche pour "wu yə"

gɨlɨ wu yə phr. yolk (of egg)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

miɨ wu yə phr. white man (lit. red man)
Comments (0)

 

ndəŋgə wu yə 1phr. (be) barren (of land) 2barren ground red field
Comments (0)

 

wu yə white (person) (sem. domains: 4.1.2 - Types of people.)
Comments (0)