Search results for "ya7"

ya7 v. branch, turn Kə yá nə̀mə́sə̀. We are branching to the left. Kə ji ba kə ya nəmə Kə ji ba kə ya nəmə (sem. domains: 8.5.2.6 - Away from.)
Comments (0)