gbɔ 1v. begin, start Kə gbòba na nə̀shîŋ. We are starting at the bottom. Biə ya gbu bə yəŋ (sem. domains: 8.4.6.1.1 - Beginning.) 2n. beginning (sem. domains: 8.4.5.1.2 - First.) 3v. start (sem. domains: 6.4.2 - Trap, 9.4.1.2 - Aspect--dynamic verbs.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *