fiəfiə v. get (someone) pregnant Nə fɨəfiə yɛŋ wɛŋ wu kpansɨ wa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *