ya7 v. branch, turn Kə yá nə̀mə́sə̀. We are branching to the left. Kə ji ba kə ya nəmə Kə ji ba kə ya nəmə (sem. domains: 8.5.2.6 - Away from.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *