fanshənɨ v. 1imitate Gəŋ bə fanshənɨ bə miɨ wa 2compete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *