Semak seimbas vernakular


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
N
o
p
r
s
t
u
w
y

k


kaadla'ayder. ofadlaw 2daytime
kaadsader. ofadsahatch
kaaduder. ofadureport
kaaga'ander. ofgaan 1alight
kaagabder. ofagab1afraid
kaagadayder. ofgadaypawn
kaagagasder. ofgagas 1askinny
kaagagawder. ofgagawtroubled
kaagaguder. ofgaguregulate_fire
kaagalinder. ofgalin1transfer
kaagamasder. ofgamas1cut_grass
kaagamasayder. ofgamas1cut_grass
kaagamawder. ofgamawbig
kaagamitder. ofgamitcatch
kaagamuder. ofgamu1cling_to
kaagandingder. ofganding1 2co-sign_document
kaagantangder. ofgantang1 1bmeasure_with_gantang
kaagapasder. ofgapas1tear
kaagarder. ofagarhurrying
kaagaragasder. ofgaragasskinny
kaagarangder. ofgarang2 1aincite
kaagarasder. ofgaras1 1aslit_throat
kaagarisder. ofgaris1 1adraw_line
kaagaritder. ofgarit2vote
kaagayder. ofagayadultery