Browse Kimaragang


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
N
o
p
r
s
t
u
w
y

r


raa11nnblooddarah, cecair berwarna merah yg mengalir dlm tubuh manusia atau binatangki-raaki- RAAvhave/be bloodada darah, berdarahAmu elaan nunu dot raa it tukad ya diri, tu milom ki-raa siri.I don't know what the blood on the steps is, because out of the blue there is blood there.Tak tahu darah apa yg melekat di tangga kami, tiba-tiba ada darah disitu.raa2RAAnblooddarahAsapow ot raa dit pilat di takod dialo.The blood from the cut in his foot was profuse.Terlalu banyak sekali darah keluar pada luka di kakinya.vbleedberdarahmaara'am- REDV- RAAvbleedingsedang berdarah, kelihatan berdarahMaara'a-i at longon dialo nopigis do tumbalang.His arm is bleeding having been cut by bamboo.Tangannya telah pun berdarah terhiris dgn buluh.momuraam- pong- pu- RAAvsuddenly bleedberdarah (tiba-tiba, tanpa sebab yg diketahui)Milom momuraa i todung di tanak ku.Suddenly my child got a nose-bleed.Hidung anak saya tiba-tiba berdarah.nakaraanoko- RAAvhave bledtelah berdarah (ada penyebab)Nakaraa at tulu dialo nokogugu do pansang.His head bled when he bumped into a nail.Kepalanya telah berdarah kerana terantuk dgn paku.nara'anno- RAA -anvhave bledmengalami pendarahanNara'an it tasu ku minigogol dot tasu do tulun.My dog has bled having fought with someone else's dog.Anjing saya mengalami pendarahan akibat bergelut dgn anjing org lain.2vdo ritual spilling of bloodupacara korban, menyembelih binatang ternakan (darah ditabur) utk melepaskan dari sst bencana (spt panas, kemarau, hujan berpanjangan, penyakit, dsb)araao- RAAvdo blood ritualupacara korban dilakukanAraa poma yalo dilo nga amu-i olingasan, tu okon-ko rogon po ot minomokoruol dialo.A blood ritual was done for him but he still wasn't healed because it wasn't demons that made him sick.Walau pun upacara korban dilakukan ke atasnya, namun penyakitnya tidak sembuh, kerana bukan iblis yg membuatnya sakit.mangaraam- pong- RAAvdo blood ritualmembuat upacara korbanAwasi do mangaraa tokow do pomogunan tirad diti dot oleed no magadlaw.It would be good to do a blood sacrifice for the village given that at there has been a long drought.Lebih baik kita lakukan upacara korban, disebabkan keadaan kemarau yg berpanjangan ini.naraano- RAAvhave blood ritual done forupacara korban telah pun dilakukanNaraa no yalo dilo nga kakal-i sumakit.He has had a blood ritual done for him but he is still sick.Upacara korban telah pun dilakukan ke atasnya, namun dia masih sakit juga.pangaraapong- RAAvnthing used for blood ritualdigunakan upacara korbanMomoli oku do manuk tu pangaraa ya dialo.I am going to buy a chicken to use for doing a blood ritual for him.Saya akan membeli ayam utk digunakan upacara korban terhadapnya.pinangara'an-in- pong- RAA -anvnplace of former blood sacrificetempat yg pernah melakukan upacara korban (bawah pokok dsb)Ad puun dat nunuk dilo ot pinangara'an dit tidi ku guulu.At the base of that banyan tree is where a sacrifice was done for my mother in the past.Suatu masa yg lampau, di bawah pokok ara itu lah tempat melakukan upacara korban terhadap ibu saya yg sakit.pinangaraa-in- pong- RAAvnthing used for blood sacrificediguna utk upacara korban (ayam atau babi)Minomoli yalo dot wogok tu pinangaraa dit sawo yo sumakit.He bought a pig for a blood sacrifice for his sick wife.Dia telah membeli babi diguna utk upacara korban terhadap isterinya yg sedang sakit.raa'onRAA -onvdo blood ritual fordilakukan upacara korbanOng raa'on yalo dilo alangkas olingasan.If you do a blood ritual for him he will get better quickly.Jika dilakukan upacara korban dia pasti sembuh dari penyakitnya itu.raraa'onRED- RAA -onvdo blood ritual forperlu dilakukan upacara korbanRaraa'on gaam ong oonong dot tb?Do you do a blood ritual for someone who has TB?Apakah penyakit tb perlu dilakukan upacara korban?rinaa-in- RAAvdid blood ritualtelah melakukan upacara korbanRinaa doalo it tanak yo dit mabpangadan.They did a blood ritual for their child who had epilepsy.Mereka telah melakukan upacara korban ke atas anaknya yg terkena penyakit sawan.
raa2der. ofraa1 1blood
raa'onder. ofraa1 2do_blood_ritual
raag1vout of order, not functioningrosak, tidak sempurna lagi, musnah, sudah tidak baik, tidak berfungsiaraago- RAAGadjbrokenakan rosakTandayan no mamakay ino komira dialo, milom araag.Be careful using his camera; it might get broken.Kau berhati-hati menggunakan kemeranya itu, nanti ia rosak.kaara'agVRED- ko- RAAGvrecently brokenbaru juga rosakKaara'ag dat tv ya dilo, oleed ya no koboli.Our TV is broken; we bought it long ago.Tv yg telah lama kami beli itu baru juga rosak.karaaganko- RAAG -annruined state, broken statekerosakanPagka oloson nu inot kurita ku, ikaw ot mangatag dot karaagan.Since your are borrowing my cary, you fix the things that are broken.Oleh kerana kau meminjam kereta saya, kau harus membaiki kerosakan nya.karara'agko- RED- RAAGvnreason for being ruinedpenyebab rosakNunu ot karara'ag dit kurita dialo dot waagu po.What/How could his car be broken when it is still new?Apa penyebab (keretanya) rosak sedangkan masih baharu lagi.kinaraagan1-in- ko- RAAG -anvnreason for ruin, place of ruinsebab merosaki, tempat mengalamiNunu ot kinaraagan nu ditit hp ku?Why did your cell phone get broken?Apa sebab kau merosaki telepon saya ini?kinaraagan2-in- ko- RAAG -anvnreason for ruin, place of ruinsebab merosaki, tempat mengalamiSid Salimandut ot kinaraagan dit kurita ku, tu nakalanggar dot wogok.My car broke in Salimandut because I ran into a pig.Kebetulan sekali tempat kereta saya mengalami kerosakan, ia itu di kg Salimandut, kerana saya melanggar babi.kinararaagan-in- ko- RED- RAAG -anvntime/place of ruinsudah tiba saat utk rosakKinararaagan no dat kurita dialo tu oleed no.The time for his car to break down had arrived because it was an old car.Kini keretanya sudah tiba saat utk rosak kerana usianya sudah tua.maangara'agm- VRED- pong- RAAGvhabitually wrecksuka merosakkanAmu ku no boliyan dot tayaaya at tanak ku tu maangara'ag.I am not going to buy a toy for my child because he breaks everything.Saya tidak akan membeli lagi benda permainan terhadap anak saya itu sebab, dia merosaki.mangaraagm- pong- RAAGvbreakmerosakkanOkon-ko posimoyo'on at tanak mangaraag dat weeg.Don't let the child wreck that water [pipe].Jangan biarkan kanak-kanak itu merosakkan air itu.meerara'agm- po- ing- RED- RAAGvtend to breaktiba masa rosak (kerana sudah lama diguna)Merara'ag no at moto dialo tu oleed no.His motorcylce tends to break down now because it is old.Kini sudah tiba masanya motosikalnya rosak kerana, sudah terlalu lama diguna.minangaraag-in- m- pong- RAAGvhave wreckedyg telah merosakkanYalo ot minangaraag dit longobon dit kurita ku tiya dit noowukan.He is the one who ruined the door of my car when he was drunk.Dia lah yg telah merosakkan pintu kereta ku semasa dia mabuk.nakara'agnoko- RAAGvhave ruinedtelah rosak olehYalo katoy ot nakara'ag di bosikal nu.It was him who ruined my bicylce.Sebenarnya basikal mu itu telah rosak olehnya.nara'agno- RAAGvruinedtelah rosak, rosakNara'ag i kompiuto nu.Your computer is broken.Komputer mu telah rosak.naraaganno- RAAG -anvhave something break on youmengalami kerosakan (kenderaan atau tanaman)Nalambat okoy rumikot tu naraagan okoy dot kurita.We arrived late because our car broke down on us.Kami lambat datang kerana kenderaan kami tadi mengalami kerosakan.nongo-ra'agn- ongo- RAAGvall ruinedsemua rosakNongo-ra'ag nopo i paray kikiawi tu nosoruwang do karabaw i botung.All of the rice is ruined because buffalo got into the rice field.Padi-padi semua rosak kerana sawah di masuki kawanan kerbau.opirara'ago- pi- RED- RAAGvoften brokenseringkali rosakOpirara'ag at kurita dialo tu ongo-wawagat ot muaton.His car breaks down often because he carries very heavy loads.Keretanya seringkali rosak karana selalu membawa muatan yg berat.raagoRAAG -ovwreckdirosakkan, rosakkanKadaay raago inot tayaaya nu, amu ku boliyan ikaw keembagu.Don't break your toy; I'm not going to buy you a new one.Kau jangan rosakkan benda mainan mu itu, saya tak nak beli lagi utk mu.raagonRAAG -onvwrecksengaja merosaki, rosakkanAmu ku no boliyan keembagu ikaw do bosikal, tu raagon nu.I am not going to buy you a bicycle again because you ruin them.Saya tak nak belikan lagi basikal utk mu, sebab kau sengaja merosaki.rinaag-in- RAAGvruineddirosakkanRinaag do tulun it paip ya.Somebody ruined our [water] pipe.Paip air kami sengaja dirosakkan oleh orang.rinuma'ag-in- -um- RAAGvbroketibab-tiba rosak, rosakMilom tad rinuma'ag i korita dialo sid tanga do ralan.Suddenly his car broke along the way.Keretanya tiba-tiba rosak ditengah jalan.rumaag-um- RAAGvbreakakan rosakWaagu poma ot kurita nga rumaag-i leed.Even tho that car is new it will eventually break down.Biar pun kereta masih baru, namun suatu masa nanti ia akan rosak juga.2n"dead" vehicle etc.bangkai (basikal, dsb)kinaraagan3-in- ko- RAAG -anvn"dead" vehicle etc.bangkai (basikal), yg telah rosakMogiim oku po dot kinaraagan dot bosikal, mangan ku atago keembagu.I'm looking for an old broken down bicycle to fix it up once again.Saya akan mencari bangkai (basikal) utk dibaiki semula.
raagoder. ofraag 1ruin
raagonder. ofraag 1ruin
raan1branch (of a tree)dahan, bahagian yg tumbuh dari batang pokokmomuraanm- pong- RAANvput forth branchesberdahanKogumuay do susumuni dot momuraan.Most types of plants have branches.Sebilangan banyak pokok yg tumbuh pasti berdahan.raan3RAANna branch (of a tree)dahanNogii it raan dit rangalaw ku, tu lalandu kaasapow do tuwa.A branch on my rambutan tree split off because it had too much fruit.Dahan pokok rambutan saya telah patah, kerana buahnya terlalu lebat.
raan2nsow or hen which has not yet produced young/eggsayam dara, ayam betina yg hampir bertelur, babi betinaraan4RAANna female pig or hen which has not yet produced young/eggsayam daraMongokok no dîiri at raan, amu no dati oleed mogontolu ilo.The hen is clucking; it may lay an egg in not too long.Kini ayam dara itu sudah pun berkotek, mungkin tak lama lagi ia akan bertelur.rumaan-um- RAANvhave become adult henhampir-hampir ayam daraRumaan no dîiri it manuk nitaak nu dogon.The chicken he gave me is now reaching adulthood.Ayam yg awak berikan pada ku tempuh hari, kini sudah hampir-hampir ayam dara.
raan3der. ofraan1branch
raan4der. ofraan2female_pig/hen
raarata1Malay rata (pukul rata) ??advnorm, usual, typical behaviorbiasannya, selalunya, lazimnya (bkn perangai atau tabiat)raarata2RAARATAadvnormkebiasaanIlo not raarata dialo dilo, titikid tadlaw magawuk.That the norm for him; every day he gets drunk.Begitu lah kebiasaannya, setiap hari mabuk.
raarata2der. ofraarata1norm
raat11vbad, evil, not good, disagreeable etc.jahat, buruk lakunya (bkn perangai, perbuatan, reka bentu, dll), berkelakuan tak baikara'at1o- RAATadjbadjahatAaku monokiambabaya dialo, tu ara'at yalo.I'm not going to be his friend because he has an unlikeable personality.Saya tak mahu bersahabat dgn nya, sebab perangainya jahat.ara'at2o- RAATadjbadyang berbuat jahatIsay-isay ot ara'at maan ukumo.Whoever is bad will be judged.Barang siapa yg berbuat jahat akan dikenakan hukumanarara'ato- RED- RAATadjbehave badlyberbuat jahatAmu awasi ong arara'at sid tulun.It's not good to behave badly towards people.Tak elok jika berbuat jahat terhadap seseorang.araraatano- RED- RAAT -anvfind something disagreeableterasa tidak baik (perasaan), terasa jahatMaya oku dara dikoo nga araraatan oku dot eeduan yoalo.I would go with you but I would feel bad if I left this group of people behind.Saya berhasrat turut sama dgn kamu, tapi saya merasa jahat jika saya tinggalkan mereka begitu sahaja.kaara'atVRED- ko- RAATadjhow evilsejahatSongkuro kaara'at do tulun, monoluod-i dot tambabaya yo.However evil a person is, they still love their friends.Sejahat mana sekali pun seseorang namun ia mengasihi sahabatnya.karaatanko- RAAT -annevil, wickednesskejahatanNunu ot karaatan dialo sid dikaw tu sampay binobog nu yalo?What bad thing did he do to you to the point that you thrashed him?Apa kejahatannya sehingga awak memukulnya?karaatoko- RAAT -onevilsememangnya jahatAmu oku oboyingaan dot minanakaw yalo, tu andang karaato do takal yo.I'm not amazed that he stole because his mind is evil.Saya tdk merasa hairan mengapa dia mencuri, sebab perangainya sememangnya jahat.ongo-raraatongo- RED- RAATvall evilsemua jahat, jahat-jahat belakaOngo-raraat ot takal dat tanak dialo.All their children have evil minds.Perangai anak-anaknya jahat-jahat belaka.pakaraatpoko- RAATvdenigrate, speak evil ofmenuduh (seseorang) jahatPakaraat yalo dogon dot aso totongoh minangan ku dialo.He is denigrating me whereas I did nothing at all to him.Dia menuduh saya jahat, sedang tiada apa-apa yg saya lakukan terhadapnya.pakaraatonpo- ko- RAAT -onvdenigratedianggap jahatPakaraaton nogi do tulun ong ara'at no.If you are evil people will denigrate you.Sememangnya seseorang itu dianggap jahat jika memang perangainya jahat.paraatonpo- RAAT -onvcause/allow to be evilsengaja berbuat jahatOng miyon koh sid doalo, okon-ko paraaton ot takal nu.When you live with them, don't let your mind become evil.Jika kau tinggal bersama mereka, jangan sengaja berbuat jahat.raraatoning- RED- RAAT -onvdo evil to, speak badly ofdiperbuat jahat, dihinaI tanganak po yalo dilo, raraaton di sadad yo. Amu dîiri tidiino tu asawat ot sikul yo.When he was a child, his peers berated him. Now that is not the case because he achieved a high level of schooling.Sewaktu kanak-kanak dulu dia selalu diperbuat jahat oleh rakan-rakannya, tapi kini tidak, kerana dia sudah berpendidikan tinggi.rinumaat-in- -um- RAATvbecame bad, evilberubah jadi jahatRinumaat diiri ot takal dialo dot asasarok korunggum dot tanganak dot moomiansaw.His thinking then turned evil, always going with children roaming about.Kini perangainya berubah jadi jahat setelah bergaul dgn budak-budak yg suka merayau.rumaat-um- RAATvbecome evilberubah jadi jahat, bertambah jahatMakin maagayo yalo, makin rumaat at takal yo.The more he grew up the more evil his thinking became.Semakin dia bertambah besar semakin perangainya bertambah jahat.tara'att- o- RAATadjevil, badjahatAndang yalo dilo tulun taraat.He is certainly a bad person.Sememangnya dia org yg jahat.tongo-raraatt- ongo- RED- RAATvevil (plural)yang jahatAso guna dot rumunggum dit tulun tongo-raraat.There is no point in living together with evil people.Tiada faedahnya hidup bergaul dengan orang-orang yg jahat.2vfeel sick, under the weatherbadan tidak enak, pening, berasa demam dll seakan-akan (kepala) berpusing-pusingara'at ot rasao- RAAT OT RASAvfeel sickkepala pening, badan tidak enakAmu oku kumaraja beenoy tu ara'at ot rasa ku.I'm not going to work today because I'm not feeling so hot.Hari ini saya tidak kerja kerana kepala saya pening.padraatan do rasapog- RAAT -an DO RASAvfeel sicksakit, demamSominggu dot amu nokosikul yalo tu padraatan dot rasa.He didn't go to school for a week because he felt ill.Selama seminggu dia tidak hadir ke sekolah kerana demam.3nbodily fluid of corpse, purge fluidcecair mayat, yg keluar drpd mayat manusia dll yg sudah buruk, larutan mayatrinaat1-in- RAATnbodily fluid of corpsececair mayatModsu oku po, nogigilan oku dit rinaat di bangkay dialo.I am going to bathe; I brushed against the fluid from his corpse.Saya hendak mandi sekarang juga, kerana saya terpalit dgn cecair mayatnya.der.ki-rinaatraat1rinaat3raat14adjuglyhodoh (paras)arâara'ato- #- RED- RAATadjuglyhodohArâara'at poma ot wuros do tulun ong awasi ot takal ki-guna-i.Even if [a person's] face is ugly, if they have a virtuous mind they are a useful [person].Walau pun rupa seseorang itu hodoh jika budi pekerti nya baik sangat berguna juga.
raat2adjsea, oceanlaut, air masin yg menggenangi sebahagian besar drpd muka bumiraat3RAATadjsea, oceanlautOosin ot weeg do raat.The water in the ocean is salty.Air laut rasanya masin.
raat3der. ofraat2ocean
raayat1Malay rakyat < Arabicnprogenyanak-anak, keturunanraayat2RAAYATnprogenyanak-anakOgumu ot raayat dialo tu ogumu ot sawo.He has lots of descendants because he has lots of wives.Dia mempunyai anak-anak yg banyak kerana dia kahwin banyak.
raayat2der. ofraayat1progeny
rababasdisorderly, chaotic, putting clothing and the like away without orderselerak, menyimpan dengan tidak teratur (spt pakaian dsb), letak sebarangansynramig 1nirababas-in- i- RABABASvput in disorderly statetelah diletak sembaranganNirababas nopo dialo at tongo kumut, amu linupi.He just plopped down the clothing, not folding [it].Semua kain-kain yg sudah di cuci, telah diletaknya sembarangan tanpa melipatnya.parababasopo- RABABAS -ovput in disorderly stateletak sembaranganKadaay parababaso inot kasut tu mogiim koh mari dino saarap.Don't lay your shoes down willy-nilly because you will be looking for them in the morning.Jangan letak sembarangan kasut mu, sebab susah utk cari esok pagi.
rabang1crotch, place where branches of tree split outpercabangan, perihal bercabang atau tumbuh cabangnyapirabangan3pi- RABANG -anvcrotchpercabanganGirot no dino pirabangan do dino kayu, aratu koh dati.Hang on there in the crotch of the tree; [otherwise] you may fall.Kau harus berpaut erat pada percabangan kayu itu, nanti kau jatuh pula.
rabang2meet (in a contest), meet unintentionallytembung, bertembung, berjumpa (dgn tidak sengaja), bertemu dlm satu pertarungan (spt perlawanan bola sepak dll)kopirabangkopi- RABANGvmeetakan bertemuKopirabang tokow suuwab mibula.We will be contesting tomorrow in soccer.Pasukan kami dengan pasukan kamu akan bertemu esok bermain bola.nokopirabangno- kopi- RABANGvhave mettelah bertembungNokopirabang dot Argentina om England mibula, nga nakala ot England.Argentina and England met in soccer and England lost.Pasukan Argentina dengan England telah bertembung dlm perlawanan bola sepak, England tewas.
rabas1nforeheaddahirabas2RABASnforeheaddahiOruol itit rabas ku nokogugu do torigi kosodoy.My forehead hurts, having run into a house post last night.Dahi saya sakit kerana terantuk dengan tiang rumah semalam.
rabas2der. ofrabas1forehead
rabpivtip, sway side to sidehuyung-hayang, bergerak-gerak (bergoyang-goyang dsb) ke kiri dan ke kanan, hampir rebahsynguyampicfaba1dunsongliwan1ratu1 1ruluk 1mirarabpimi- RED- RABPIvsway side to sideterhoyong-hayangMirarabpi po yalo mamanaw tu noowukan.His swaying side to side walking because he is drunk.Dia berjalan dgn terhuyung-hayang kerana mabuk.narabpino- RABPIvhave swayed side to sidetelah terhuyungNarabpi oku dot notobping dialo.I tipped to one side because of running into him.Saya telah terhuyung kerana terlanggar olehnya.
rabus1Malay rebusvboil somethingrebus, merebus, memasak sesuatu dlm airmaangarabusm- VRED- pong- RABUSvnormally boiledbiasa merebusMaangarabus dot sada i sawo ku.My wife habitually boils fish.Isteri saya biasa merebus ikan.mangarabusm- pong- RABUSvboilmerebusMangarabus oku dat sada.I'm going to boil that fish.Saya nak merebus ikan itu.minangarabus-in- m- pong- RABUSvboiledtelah merebusMinangarabus okoy dot doruk do rinapa ya.I boiled bamboo shoots for our rice accompanier.Kami telah merebus rebung sebagai lauk kami.mokirabusm- poki- RABUSvask to boilmeminta rebusTitikid minsasarap mokirabus oku di sawo ku dot tontolu.Every morning I ask my wife to boil and egg for me.Setiap pagi saya meminta rebus pd isteri ku beberapa biji telur.niparabus-in- i- po- RABUSvcaused to boilmenyuruh merebusIt tonsi dot wogok ot niparabus ku dialo.I directed him to boil the pork.Saya hanya menyuruh (dia) merebus daging babi itu saja.pongorobusanpong- RABUS -anvnplace of boilingtempat merebus (periuk dll)It lonjong tokodok ot pongorobusan dinot sada.The small kettle is the place to boil those fish.Gunakan periuk kecil sahaja tempat merebus ikan itu.rinabus-in- RABUSvboiledtelah direbusAmu eengin mari yalo bâanar dilo rinabus, subay guringon.He doesn't especially like boiled [food]; it has to be fried.Dia tak berapa suka yg telah direbus itu, semestinya digoreng.robusoRABUS -ovboilrebusRobuso nôopo inot sada, kadaay-i guringo.Just boil that fish - don't fry it.Kau rebus sahaja ikan itu, tak payah digoreng.robusonRABUS -onvboildirebusRobuson ot tonsi do karabaw ot keenginan ku mangakan.I like to eat buffalo meat that is boiled.Saya lebih suka memakan daging kerbau yg direbus sahaja.
rabut1vpull up for replantingcabut, menarik sst supaya terlepas (spt pokok getah kecil dll utk ditanam)mangarabutm- pong- RABUTvpull up for replantingmengorekMangarabut oku po dat rumodok at gata dilo, tonomon ku.I am going to pull up for replanting those small rubber trees to plant.Saya akan mencabut nanti pokok-pokok getah yg masih kecil itu utk ditanam.