Browse Kimaragang


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
N
o
p
r
s
t
u
w
y

t


taader. ofaa1not
taadilder. ofadiljust
taakanonder. ofakan 1eat
taantadder. ofantad1 5trip_out
taangkapder. ofangkap 1child_sling
taangkulder. ofangkulswell
taasa'ander. ofasasharpen
taasider. ofasi2valid
taasokder. ofasok1 1dibble_stick
taawasder. ofawas2be_careful
taayder. ofintong 1look
tababasagder. ofbasagstrong
tabanarder. ofbanar1 1righteous
tabarder. ofabar 1news
tabasagder. ofbasagstrong
tabayinsider. ofabayinsi 1drinking_song
tadadider. ofadadi1often
tadangder. ofadang1 1partner
tadatder. ofadat 1custom
tadider. ofadi1 1younger_sibling
tadlaw1der. ofadlaw 1sun
tadlaw2der. ofadlaw 3day
tadsipder. ofadsip 1lath
tagagaander. ofago 1hurry
tagagayoder. ofgayo1 1big