lampismengasah dengan pipih (bkn parang, dll supaya nipis dan tajam)grind or sharpen at shallow anglelinampis-in- LAMPISder.vtelah diasah dengan pipihsharpened at shallow angleAtarom iti gampa tu linampis mangasa.Parang ini sangat tajam sebab telah diasah dengan pipih.This bushknife is sharp because it was sharpened at a shallow angle.lompisoLAMPIS -oder.vmengasah dengan pipihsharpen at shallow angleOng mangasa koh dinot gampa, mangan lompiso.Kalau kau mahu mengasah parang itu, kau harus mangasah dengan pipih.If you sharpen that bushknife, do it at a shallow angle.lompisonLAMPIS -onder.vmengasah dengan pipihsharpen at shallow angleOng eengin tokow dot atarom babanar ot dangol, subay lompison ong mangasa no.Jika kita mahu mata parang kita tajam, kita harus mengasahnya dengan pipih.If you want a really sharp bushknife, it has to be sharpened at a shallow angle.nalampisno- LAMPISder.vdiasah dengan dipipihsharpened at shallow angleAtarom babanar itit pisow dialo tu nalampis yo mangasa.Pisaunya ini sangat tajam kerana diasahnya dengan dipipihkan sangat.This knife of his is really sharp because he sharpened it at a shallow angle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *