insid2pindah, anjak, berganjak, alih sedikit, selepas bertetap pada satu tempat, mengubah tempatmove after being stationary, shift places, relocatesyningka1i'insidVRED- INSIDder.vberalihmove slightlyI'insid po saabat, tumalib oku.Kau beralih sedikit, saya nak tumpang lalu.Move a bit, I'm coming thru.insid4INSIDder.vpindahmoveInsid po, manganu oku do pataan.Kau pindah dulu, aku nak mengambil bakul sekutan itu.Move; I'm going to take the basket.keensidko- INSIDder.vdapat berganjakable/accomplish movingAmu keensid it kurita dialo tu, nokosokot id butak.Keretanya tak dapat berganjak kerana, terlekat dilumpur.He car can't move because it's stuck in the mud.miinsid-insidm- pi- INSID INSIDder.vberpindah-pindah, berganjakmove repeatedlyAmu oku no miinsid-insid dot ogomon diti.Saya tak mahu lagi berpindah-pindah tempat duduk.I'm not going to be moving sitting places.miniinsid-insid-in- m- RED- INSIDder.vberganjakmove repeatedlyKadung nokoogom yalo, amu no miniinsid-insid po tu nooyanan mamanaw.Dia terus duduk tanpa berganjak lagi sebab dia terlalu letih berjalan.When he has sat down, he didn't any longer move around because he was tired out from walking.minsidm- INSIDder.vberalihmoveNokuro tu amu koh minsid sinod nogomon nu?Apa sebab kau tidak pindah dari tempat duduk mu itu?Why don't you move from where you are sitting?nokeensid2noko- INSIDder.vterganjak, dapat berganjak (telah)have movedNokeensid saabat it kurita sinurung dialo.Kereta itu terganjak sedikit ketika ditolaknya.The car moved a bit when he pushed it.peensido2po- INSID -oder.vanjak, pindahkanmove somethingPeensido peelot mija, asampit mitinalib.Anjakkan meja itu sedikit, susah nak lalu-lalang.Move that table; it's tight to get past there.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *