Komo - English/Swahili/French


e


eea (inf. var. elea) n food chakula nourriture Eea aosǒpha bukpɛkpɛ ka nyama. Food gives us strength in the body.
eemba llcr: elemba. n witchcraft, sorcery, black magic ulozi sorcelerie Baemba báɔɔga bakpa n'eemba. Witches bewitch people with witchcraft. llcr: mombe.
eembe (inf. var. elembe) n valley, base bonde, vallée Ibo á mbua áoyoka k'eembe á mamba. Rainwater descends to the base of the hill.
eeme n state of being pregnant mimba état d'être enceinte A na eeme. She is pregnant.
eepe n scar circatrise
ega₁ n epilepsy kifafa épilepsie Ega ande kukua ajede. Epilepsy is a bad disease.
ega₂ v warn, indicate, guard signaler
egabhɔ n gift zawadi cadeau Egabhɔ á doni nde Abhabhisa dásophi dánde ɛnakɛ ka bhika kuia asu. The true gift which God gave us was his son's coming to die for us. llcr: tambanja; llcr: gabha; llcr: bukambia.
egani llcr: nkani. n story hadisi histoire Babhasu báɔsɔ́tɔmiaga egani á nyɔngɔ nde dányɛnyi kala. Our fathers tell us stories of things of the past.
egbeu n goiter limengu goître Egbeu aobimba bake ka kingo. Goiters swell the necks of women.
egbongbo n loft uchaga grenier
egbua₁ n type of trap aina ya mtego sorte de piège
egbua₂ n dog hunting mawindo ya mbwa chasse aux chiens
egbuka llcr: gbuka. 1n bend pindo courbe Aoba nootambisa koko, noojua k'egbuka áphe, ǒotamba bokɛ. If you are driving and arrive at a bend in the road, you go slow. 2v bend
egendi n price the bridegroom pays to the in-laws on delivery of the bride sehemu ya bei ya arusi somme d'argent que le mari remet aux parents de sa femme lorsq'ils son venus la lui remettre
egima n snake species aina ya nyoka sorte de serpent
ego llcr: egugu. n sky, high-up mbingu ciel, haut
ego-á-boko n ritual name for young women at the ceremonie of umba jina ya mwanamuke fulani katika ibada ya umba nom rituel d'une jeune fille dans le rituel de umba Mosa, ego-a-boko dáɔɔmba eea nde bake bákáeɛ. In the past, ego-a-boko made food that the women should not eat.
ego-á-mbaka n penultimate boy to be circumcised in a cycle mtohara mwa mwisho ila mmoja ndani ya muda ya kutohiri pénultième circoncis dans un cycle
ego-á-ndeli n ritual name of an uncircumcised boy jina ya ibada ya mwanamume hayetahiriwa nom d'un garµon pas encore circoncisé
egogo llcr: ngɔngɔ; llcr: ngɔngɔ. n chest kifua poitrine Njɔka aotamba n'egogo. The snake goes on his chest.
egona n species of legume aina ya mboga sorte de légume Bake báophuia tina égona. The women dig up the root of the egona.
egugu n clouds mawingu nuages Egugu adaki ego. The clouds cover the sky. llcr: mbua; llcr: ebundu; llcr: ego; llcr: phenua.
eimo n mountain spirit llcr: iimo.
ejangu n placenta placenta Subi á sɔphɔ á nke, miki aoika k'ejangu. In the womb of a woman, the child lives in a placenta.