Komo - English/Swahili/French


a
b
bh
c
d
dh
e
ɛ
g
gb
i
j
k
kp
l
m
n
o
ɔ
p
ph
s
t
u
y

l


labha inf. var. of abha-₁
lagoa inf. var. of agoa
lam inf. var. of ama-₂
lamba inf. var. of amba
landa inf. var. of anda
lea inf. var. of ea
leba inf. var. of eba₁
lekana inf. var. of ekana₁
leke inf. var. of eke₂
lemanaga inf. var. of emanaga
lemba inf. var. of emba
lembea inf. var. of embea
lenga₁ inf. var. of enga₁
lenga₂ inf. var. of enga₂
lengetisa inf. var. of engetisa
lɛbɔ₁ inf. var. of ɛbɔ₁
lɛbɔ₂ inf. var. of ɛbɔ₂
lɛka inf. var. of ɛka
lɛkana inf. var. of ɛkana
lɛkɛkana inf. var. of ɛkɛkana
lɛkɛmisa inf. var. of ɛkɛmisa
lɛla inf. var. of ɛa
lɛlɛ inf. var. of ɛlɛ
lɛmba inf. var. of ɛmba
lɛnga inf. var. of ɛnga

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >