Koorete - Amharic


n


na'axheወንዶች
na'e1ወንድ፥ ጎበዝ፥ ብርቱ
na'etaያልደረሰ
naa'eገፋ፥ ጎዳ፥ በደለ
naabhaባዕድ
naaca1በጥንቃቄ የሚሰራ ወይም የሚበላ /ሰው/2ዝም ብሎ /ከአሉታዊ ግስ ጋራ/3ብልግና
naannaቃአጠብ መጫሪያ ቃል /በባህላዊ ለቅሶ/
naasoደፋር፥ ጨካኝ፥ ብርቱ፥ ቆራጥ
naatiraሀሪት
naaxheለነቀጠ፥ ዳጠ
naayeረሃብ
naayyeረሀብ
nammi hiyeማይረባ ወይም የማይፈይድ ነገር ተናገር
naqe1አስታረቀ፥ አግባብ፥ አስማማ2አስተካከለ፥ አዘጋጀ
naqo1ዝግጅት፥ መሰናዶ2እርቅ
nareመከረ፥ ገሰፀ
narpeመርፌ
nasheአሞገሰ
naxeጭራ
nayjheteልጅነት
nekkeአለከለከ
nippoየእንሰት ዓይነት
nooqeንፍሮ
noqutteነቀፈ፥ ተሰላቸ
nuuna1አፍ2ቋንቋ3ጫፍ

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >