Browse Kusaal – English


a
b
d
ɛ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
ʋ
w
y
z

ʋ


Ʋg1vweaveM mɔri gum ye keŋ tis ka ba ʋg piennɛ tisim ka m sɛn banaa
ƲganbudƲga pʋ ʋgɛ ka puum yit yaanɛ na?
Ʋgib
Ʋkvraise, liftOn ʋk la'ad la li nwɛnɛ li pʋ tɛbisnɛ
Ʋki bugusvruminate, chew cudPɛ'og ya'a ɔnb yaama ka li niŋ bi'ela sɛɛ o ʋki bugus
Ʋkim-mɛŋ1v(be) proudO pʋn anɛ ʋkim-mɛŋ sɔb
Ʋkimɛŋ
Ʋkir
Ʋns
Ʋʋg
Ʋʋnndry seasonƲʋn nienɛ ala ka ti sig lɔmbɔn'ɔdin
ʋʋnsvgroan (with pain)Li zabid wala-wala ka fʋ ʋʋns ka ti maki li gbinni kɔ'ɔŋɛ