Browse Kusaal – English


a
b
d
ɛ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
ʋ
w
y
z

v


Va'as
Vaae
Vaalvclear (land for planting)Kem vaal pɔɔgʋn la ka saa ya'a ni ba na keŋ bʋd zawɛr la
Vaala
Vaala nyɔ'ɔb
Vaalʋg
Vaand
Vaansʋŋ
Val/Karv(be) scarceDiib val dʋnna nɛ hali
Valig
Valig sɔb
Vamnraffia palmKemi Anya'ar yir ki'a vam na ka m nwiig nwiig ka ti lɔ naaf la
Vaung1nleafGbin pʋ duod ka vaung zin'i ya
Vaung2nblade (of grass)Ki vaung ka' taba vaungɔ
Vɛ'ɛd
Vɛ'ɛg2dragKɔnbʋg la nan zi' lɔ la o tiridnɛ ka m vɛ' o
Vɛɛns
Vɛɛnsʋg
Vɛɛsv(be) curiousBɔ ka fʋ mɔr vɛɛs tɔɔg wʋʋ amus wala
Vɛɛsʋg sɔb
vɛnlv(be) beautifulBipuŋ la vɛnl hali amaa o ittʋŋ ka' sʋ'ʋm
Vɛnl
Vɛnlig
Vɛnligir
Vi'1vpreventManɛ vi' ba ye ba da keŋɛ

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >