Browse Kwéyòl


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
v
w
y
z

p


pa1ADVnotSa pa vwé!That's not true!Fr.paso paOu vlé alé an vil o pa?Do you want to go to town or not?
pa2PREPsynli1by, throughSé Bondyé ki sové'w pa lagwas li.It is God who saved you by his grace.2perYo ka vann li on dòla pa boutèy.They sell it one dollar per bottle.liFr.par
pa3Npart, shareChak moun kay fè pa'y.Each person will do his part.Fr.partpwan paMwen pa vlé pwan pa an pyès jwé ou ni pou payé lajan.I don't want to take part in any game that involves gambling.synpatisipé
pa4NstepVòlè-a fè dé pa épi i janbé lawivyè-a.The thief took two steps and he jumped over the river.Fr.pasfo paMwen fè on fo pa la.I made a mistake there.pa lapòtLévé an pa lapòt-la, ou ka anpéché mwen pasé.Come out of the doorway, you're blocking my way.
pachpachNsecond-rate, lesser quality itemsOu pwen tout sé bon tanmadòz-la, mé ou ban mwen sé pachpach-la.You took all the good tomatos, but you gave me the lesser ones.
padanvar.padantanpaditanpatanCONJwhilePadan nou té ka palé sé gason-an té ka jwé.While we were talking the boys were playing.Fr.pendant
padonNsynpawdonnabpawdonnasyonpardon, forgivenessWavèt pa ni padon douvan poul.Cockroaches get no pardon from chickens.synpawdonnabpawdonnasyonINTERJexcuse mePadon -- wépété sa ou di-a ankò, souplé.Excuse me -- repeat what you said, please.Fr.pardon
pafiméV1to send out smokeVyé vann sala ka pafimé toupatou.That old van sends out smoke everywhere.2to fumigatePafimé kay-la pou kouwi dèyè sé maygwen-an.Fumigate the house to chase away the mosquitoes.3Mòn-an ka pafimé.There is a haze around the mountain.Fr.parfumer
pak1N1fenceKabwit-la janbé pak-la.The goat jumped over the fence.2pen, foldYo mété mouton-an adan pak-la.They put the sheep in the pen.Fr.parcpak wòch
Pak2NEasterDimanch Pak tout moun ka alé lanmès.Easter Sunday everyone goes to mass.Fr.Paques
pakouwèNwomanizerNonm-lan sé on pakouwè.The man's a womanizer.
pakouwiVto womanize, to engage in illicit sexual relationsSé jou sala ni tèlman maladi, épi ou pa ka doubout pakouwi?These days there are so many different diseases, and you won't quit womanizing?Fr.parcourir
palADJpale, light in colorMwen enmen wè chimiz-la ou ni ki pal blé-a.I like to see your shirt that is pale blue.Fr.pâle
palanmaNscrewpine
palapataNbabblerKi sa vyé palapata sala konnèt?What does that evil babbler know?synlanng kaka
palaviwéNsynsouflébig, angry slapManman-an bay tibway-la yon palaviwé alò.The mother gave the boy one big slap.syndo lanmensoufléVto slap with both sides of handManman-an palaviwé ti manmay-la.The mother slapped the child.synsouflé
palé1Vto speak, to talkI ka palé Kwéyòl.He speaks Creole.diNtalk, chatNou wè'y èk nou té ni an ti palé.We saw him and we had a little chat.Fr.parlermal paléLas mal palé moun.Stop bad-talking people.synbay danchayé pawòllavé épi lanngpalé moun malmépiwzépalé moun malTout moun ki palé moun mal kay mò.All who gossip will die.synmal palé
palé2NpalaceNonm sala abiyé kon on moun ka wèsté andidan palé.That man is dressed like a man who lives in a palace.Fr.palais
palé3Npalate, roof of mouthKafé cho sala bwilé tout palé mwen.This hot coffee burned my whole palate.Fr.palais
palmisNpalmiste, a very tall kind of palm treeFr.palmiste
panNpeacockOu filozòf kon an panYou're as flashy as a peacock.Fr.paon
panchanNslope, slantsynpantFr.penchantan panchanMété bwèt-la an panchan.Put the box on a slant.
panchéVto bend, to bend over, to cause to bend, to leanVan-an tèlman fò i ka panché sé kann-an.The wind is so strong it is bending the cane over.Fr.pencher