danmNsynmèw1female dancing partnerDanm èk kavalyé ka dansé ansanm.Women and men dance together.2nunSé danm-lan ka endé pwét-la.The nuns help the priest.synmèw3draughts gameSé gwan nonm sala sa jwé danm byen.Those older men can play draughts well.4queen in a card deckMwen pa té sav sé ou ki té ni danm-lan.I didn't know it was you who had the queen.Fr.dameFr.damesFr.dame