Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

ñ


naatɛɛnarbre esp.
náatɨ́sɨ̀var.indét.natisɨnatitɨnatɨsɨnátı́tɨ̀naʋtǝsoadjtroisnaatɨsɨtɩforme compl. indét.troisième
naatɨsɨtɩforme compl. indét. denáatɨ́sɨ̀
naaʋvar.indét. de1
náawàncfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nkʋ, ñɩboeufs
naawaʋcfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2ngénisse
naayɔvar.indét. denayɔ2taureau castré
naɖǝmvar.indét. denàrǝ̂m
nàfâvar.indét.naha2nñɩ, ñɩsingenafa asɨmoforme compl. indét.oiseau qui cri quand les singes viennentnafa kpɔnʋ2forme compl. indét.cfàcǝ́célʋ̂fruit de l'arbre acǝcelʋnafanci1forme compl. indét.lâchenafayɔforme compl. indét.petit singe
nafa asɨmoforme compl. indét. denàfâ
nafa kpɔnʋ1forme compl. indét. dekpɔ́nʋ́
nafa kpɔnʋ2forme compl. indét. denàfâ
nafacǝŋkpanɖʋnkʋ, tǝarbre esp. et son fruit
nafacivar.indét. denàfàtɩ̂
nàfàɖǝ́var.indét.nafalanàfàlû1cfnâa1nâa2nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàlû2nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2ngénisse
nafalavar.indét. denàfàɖǝ́
nàfàlû2cfnâa1nâa2nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàɖǝ́náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2ngénisse, boeuf emprunté pour mariage
nafanci1forme compl. indét. denàfâ
nafanci2var.indét. denàfàtɩ̂
nàfásǝ̀kʋ̀rɔ̌nplante médicinale
nàfátǝ̂var.indét.nahatǝcfkatǝrvar.indét. desɛ̀tǝ̌rnkʋ, tǝpeurƖ se nafatǝ s'ɩ wʋtǝn anǝnsarɔ.Il a peur de parler à un blanc.Wa wɛ nafatǝ.Ils ont peur.Nafatǝ kpa-wa.Ils ont peur.
nafatǝ kpa yǝrforme compl. indét. dekpá
nàfàtɩ̂var.indét.nafacinàfàcı̌nafanci2cfnàncı́sɨ́rpananɩ, wacelui qui a peur
nafayɔforme compl. indét. denàfâ
nàfáyɔ̂npetit singe
nafiyavar.indét. denáfı́r
náfı́kpàrɔ̌var.indét.nafikpasǝnáfı́kpàrǎnnka, sǝbracelet de fer que le danseur porte au bras
náfı́rvar.indét.nafiyanɖǝ, yabiceps, celui qui a des bras bien musclés
naha1var.indét. deɖɔ̀nɖǝ̌
naha2var.indét. denàfâ
náhá Kadjallacfɖɔ̀nɖǝ̌kɔ́hǝ̂nadvavant l'instantNaha n kan ce, n sɛɛ-m ya?A l'instant quand tu es arrivé, tu m'as salué?
nàhàfèlʋ̌var.indét.nàhàfèlʋ̌nnàhàhônnkʋ, ñɩcheville, genou, pieds, tendon du jarretKpaar kur ɩ nahon ɖɛɛ ɩ hǝnɖa.Le lion s'est s'agenouillé sur ses genoux et il s'est couché.
nahakpalancourage, capacitéMǝ nahakpala taa tan ɖen.Je n'ai pas la capacité de faire quelque chose.Mǝ nahakpala taa makǝ.Je suis faible ou découragé.
nàhàlı̀tɨ̂cfnàmkpàntélɔ́nmollet, jambe, face interne de la jambe
nahantɛna wulaforme compl. indét. dewúl
nahaŋkparʋvar.indét.nahaŋkparʋn2nahǝŋkparʋnanhǝŋkparʋcfhàŋkpàrʋ̌nkʋ, ñɩbras
nàháŋkpárʋ̂n2cfcéntǝ̂nnépauleƖ kutɨ ɩ nahaŋkparʋn n'ɩ campe kʋr.Il a fléchi son bras et le biceps s'est gonflé.
nàhàrǝ̀nɖʋ̌var.indét.narǝnɖʋ1cfàfı́sûàtǝ̀tɩ̂cı̀lǒɖálɖǝ́mɖǝ̀mpı̌nɖɩ̂káŋkǝ̂rlɩ̀tʋ̀lɩ́tʋ́máŋkálúɖɨ̂mǝ́rɔ́narǝnɖʋ2tı́násǝ́rwásǝ́rnkʋ, ñɩserpent pas venimeux qui crache dans les yeux pour aveugler
nahasɛwaleforme compl. indét. de1
nàhàsɛ̀wálêvar.indét.nahasɛwalesǝnvieille perdrix
nahatǝvar.indét. denàfátǝ̂
nàhàtɨ̀tı́ɖɨ̂var.indét.nahantǝtɩɖǝnàhàntǝ̌tɩ́ɖǝ̂nahantǝtɩlanahatɨtilanahatɨtirnahǝtǝtirnahɨkɨɖɨnahɨkɨlantalon
nàhàtʋ̀kʋ̀var.indét.nahatakǝnnahatakʋnàhàtákʋ̌nahatʋkǝnnahǝkpalanahǝntakʋ1nkʋ, ñɩsaignée du genou, partie postérieur de la cuisse
nàhàwɔ̀rɩ̂var.indét.nahanwɔrɩnàhànwɔ̀rɩ̂nride, fentes de talon
nàhàwúnɖɨ̂var.indét.akpɛtǝrcfàkpɛ̀těrngrand singe sans queue, cynocéphalenahawuniyɔforme compl. indét.petit singe sans queue
nahawuniyɔforme compl. indét. denàhàwúnɖɨ̂
náhǝ́náútɨ́sɨ̀var.indét.nahǝnaatɨsɨnahǝnasisɨnahǝnatisɨnahǝnatɨsɨnáhǝ́nátɨ́sɨ̀nahǝnautisɨnahǝnitɨsɨnahɨnautɨsɨnasǝnatɨsɨ1násǝ́náútɨ́sɨ̀1nasǝnaʋtusɨ1nɩsǝnitɨsɨadjseptnahǝnautɨsɨtɩforme compl. indét.troisième
nàhǝ̀ncáɖǝ̂var.indét.nahancaɖǝncoup de piedƖ yɔ hɔɔn ka nahǝncaɖǝ.Il a donné un coup de pied au chien.yɔ mǝtǝ ka nahǝncaɖǝforme compl. indét.var.indét.yɔ tɛtǝ ka nahǝncalamourir, être mort
náhǝ́nnáʋsávar.indét.nahǝnaʋsanahǝnnɩsanásǝ́nnáʋsáadjhuit
nàhǝ̀npɛ̂ɛrnsabot
nahǝnpir cǝparforme compl. indét. denàhǝ̀npı́r
nahǝnpiyoforme compl. indét. denàhǝ̀npı́r
nàhǝ̀npı́rvar.indét.nahǝnpǝparnahǝnpinahɨmpirnahɨmpɨpaarnanhǝnpircfnaasǝ nahǝmpǝparnɖǝ, yapouce du piedkpa yǝr nahǝnpir2forme compl. indét.honorer, suppliernahǝnpiyoforme compl. indét.petit orteilnahǝnpir cǝparforme compl. indét.grand orteil
nahǝntakʋ2var.indét.nahatʋkʋnkʋ, ñɩsaignée du genou
nàhǝ̀ntárʋ́var.indét.nàhǝ̌ntárʋ́nnkʋ, ñɩpiedmasɨm nahǝntarʋforme compl. indét.pédale de la machine à coudre