Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

ñ


nampir cepaforme compl. indét. decèʋ
nampir tɨlforme compl. indét. detɨ̀l
nampisɨciforme compl. indét. denàmpě
nampɨmaar1forme compl. indét. de2
nampɨmaar2forme compl. indét. demáar
nampɨmaar3forme compl. indét. denàmpǔ
nampɨnɔnportail
nampɨr1cfñǝ́nténɖʋ̂sɛ̀rɩ̀nâncorde faite de paille tressée (pour emballer la paille)
nampɨr2var.indét. desɛ̀rɩ̀nâ
nampɨsɨnɖɨvar.indét.nampɨsɨnɖǝnsilencieux
nàmpɨ́tɨ̂cfnàmpǔncase, chambre, petite maison, pièce
nampɩlavar.indét. denampor1
nàmpı̌rvar.indét.nampin1ɖǝ, yacorde2fétiche de jeune fille
nampor1var.indét.nampɩlacfnàncàɖǝ̌nɖǝ, yamuscle, morceau de viande du dos ou du côté qui vient de l'omoplate (sicaala)
nampor2var.indét. denàncàɖǝ̌
nampɔyɔvar.indét.naan pɔyɔngros morceau de boeuf
nàmpǔvar.indét.mɛsɔnnampʋtɛrʋn2cfcàlsǝ̀cɛ̀lsǝ̌hɛ́mkɔ̀rʋ̌kʋ́ŋkpáʋlɔ̀sǝ̌mɩ̀sǝ̀nàmpɨ́tɨ̂tɛrʋn3wâarncasenampu nɔforme compl. indét.portenampɨmaar3forme compl. indét.constructeur de maisonasɛta nampuforme compl. indét.maison en étage; tombeau
nampu nɔforme compl. indét. denàmpǔ
nampu ñamsǝforme compl. indét. deñàmsǝ̀
nampu ñun taaforme compl. indét. deñûn
nampu tuforme compl. indét. de
nampuci1forme compl. indét. decı̀3
nampuci2npropriétaire
nampuɖɨnfente
nampuwarnɖǝ, yaextérieur, sortie
nampʋvar.indét. denàmpǔ
namun1cfñǝ́mpʋ̂nchemin
namun2var.indét. deñǝ́mpʋ̂
nàmùsɨ́tɨ̂cfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nboeuf emprunté pour mariage
namutinavar.indét. denàmútı́
nàmútı́var.indét.namutinanɩ, wafleur d'alɨlo, petit corozo pour la sauce
námʋ́cfnámvtfaçon d'entasser des graines
namʋka honɖɔ1forme compl. indét. dehònɖɔ̌
namʋka honɖɔ2forme compl. indét. denàmʋ́kǝ̂r
nàmʋ́kǝ̂rvar.indét.fɔrʋncfàfɨ̀túkúàpʋ̌àràkʋ̀hɔ̌kôl2màlěʋmàmʋ́kǝ̂rsànɖàñɛ̂sı̀tàlǝ̂msɩ́ʋnɖǝ, yarizièrenamʋka honɖɔ2forme compl. indét.juin (mois propice à la culture du riz)
nan1var.indét. de4
nan2var.indét. denɔ́2
nan fokʋn1cfnɛ́sǝ́hɔ́pǝ̂ncarême, jeûne
nan kurman2cfkpǝ̀rǝ̀ŋkpɨ́ntɨ́nrythme
nánávar.indét.nanʋ1cfnanʋ2adjcinqYa wɛ nana.Ils sont cinq.
nàncàɖǝ̌var.indét.nampor2cfnampor1nmuscle, morceau de viande du dos ou du côté qui vient de sicaɖǝ
nanci pataforme compl. indét. depátǝ́2
nancɨfakʋnville en désert
nàncı̂rnmaison en ruine, progénitureƲ haa-ɩ yala kǝna tǝn, ɩ nancir kaa sɛ rǝ rǝm.Il n'a eu que des filles, sa progéniture ne sera pas pérenne.
nàncı̌rcfákpéʋ́nʋ̌n1ɖǝ, yamaison sèche abandonnée2postérité, descendantAnɔ kaa s'ɩ ma mǝ nancir?Qui va construire ma maison? (Qui est mon descendant?)
nàncı́sɨ́rcfnàfàtɩ̂panancourageux
nanɖeforme compl. indét. denánɖʋ́
nánɖêvar.indét.nanɖisɨcfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nka, sǝpetite morceau de viande
nanɖǝr1var.indét. delèlʋ̌
nanɖǝr2cflèlʋ̌ngibier
nanɖikɨrvar.indét. denànɖı̌r
nanɖiravar.indét. denànɖı̌r
nanɖirtɨnacte de berger un troupeau
nanɖisɨvar.indét. denánɖê
nanɖɨn1cfpáʋɖànpoudre pour le corps, talc
nanɖɨn2var.indét. depáʋɖà
nànɖı̌rvar.indét.nanɖikɨrnanɖirananɖunɖɨnberger, gardien de troupeau
nànɖı́rǒvar.indét.nanɖikɨrannanɖirasɨcfàcáɖǝ́2var.indét. deàcɔ́ɖǝ́2àcáfǝ́lɔ̂var.indét. deàcáhʋ́lɔ̂àcáhʋ́lɔ̂àkúnàŋkúàlɔ́ŋkpènɖǝ̌àsǝ́nsɛ̀mɔ̂àsɨ́móàsɨ́mpı̀tı̌cákǝ́máyı̌cámpı̀sɨ́ kpǎrfàrànsǝ́ ásɨ́mófàʋfàʋfɛ̀kǝ̀fɛ́kʋ́hàrǝ̀ntʋ̂kàŋkǝ̀lâʋkpèlʋ̌lɔ̀ncǝ̀sɛ̀mǝ̂rlɔ̀nhʋ̀lmǝ́rsı̌2var.indét. de22nâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2tàfásǝ̌tàpǝ̀sı̌tɩ́ʋwɔ́làwɔ̀lànka, sǝhéron, garde-boeuf
nánɖʋ́var.indét.yur1cfhámʋ̂sɛ́tɔ́yı́ɖɨ̂yı́ɖɨ̂yur3yuyankʋ, ñɩcuisse d'animal; gigotnanɖʋ rɛɛforme compl. indét.var.indét.tan ɖotɔn ɖɛɛfamille, clannanɖeforme compl. indét.petite cuisse
nanɖʋ rɛɛvar.indét.tan ɖotɔn ɖɛɛforme compl. indét. denánɖʋ́
nanpevar.indét. denàmpě
nànpěyɔ̂1var.indét. denàmpě
nànpěyɔ̂2cfnàmpěnficelle
nansǝlvar.indét. denɛ́nsǝ̂l
nansǝma naalforme compl. indét. delǝ̀sǝ̀mǝ̂r
nànsǝ̀mǝ̂r2var.indét.lǝ̌sǝ̌mǝ̂rnasǝmpǝr2cfɖǝ̀nsǝ̀mǝ̂rlǝ̀sǝ̀mǝ̂rnasǝmpǝr3tǝ̀ntàfɨ̀tı̌rtǝ̀ntàrǝ̌rtǝ̀ntàrɩ̂rn1ɖǝ, yalangue2savoir parler, flatterYo ŋka wɛ nansǝmǝr ka tǝn.Cet enfant a la bouche mielleuse.mɨn nansǝmǝr2forme compl. indét.grande langue de feunansǝmǝr kɨɖɨ tɛɛforme compl. indét.racine de la languenansǝmǝr nɔ taaforme compl. indét.bout de la languenansǝmǝr kutaforme compl. indét.défaut d'élocutionnansǝmǝr pǝ waaforme compl. indét.défaut d'élocution
nansǝmǝr kutaforme compl. indét. denànsǝ̀mǝ̂r2
nansǝmǝr nɔ taaforme compl. indét. denànsǝ̀mǝ̂r2
nansǝmǝr pǝ waaforme compl. indét. denànsǝ̀mǝ̂r2
nànsǝ̀mʋ̌nkʋ, ñɩgrosse langue
nansɛtɔvar.indét. desɛ́tɔ́
nantafɔnvar.indét. denàntáhɔ́
nantahɛʋcfnàntáhɔ́nkʋ, ñɩcôté de la bouche
nàntáhɔ́var.indét.nantafɔncfnantahɛʋnpierre pour moudre finement le mil écrasé après avoir utilisé la pierre nɛm
nantampǝrncou
nàntàmpı̌rvar.indét.nantamlǝɖǝnantampin1ɖǝ, yabord de vêtement2bec
nàntàsɛ́tʋ́var.indét.kpantasɛtʋncfkpàntásɛ́tʋ̂nkʋ, ñɩpierre tendre pour nettoyer les calebasses
nántǝ̂cflèlʋ̌nkʋ, tǝviande, corps, gibiercisɨ nantǝforme compl. indét.calmer, encouragernantǝ cisuuforme compl. indét.encouragementnantǝ hɛforme compl. indét.fatiguernantǝ ho2forme compl. indét.trembler de peurnantǝ kawaforme compl. indét.fatiguernantǝ taa ñǝŋka1forme compl. indét.fatiguernantǝ makǝ kpakpakpaforme compl. indét.trembler beaucoup, avoir peurnantǝ nɨmforme compl. indét.graisselem nantǝ2forme compl. indét.viande cruetʋ yǝr nantǝ taaforme compl. indét.désirer quelque chosenantǝ sa mɨnforme compl. indét.avoir une fièvrenantǝ taa renforme compl. indét.avec force, puissanceʋ tɛɖǝ nantǝ taaforme compl. indét.découragésena (nantǝ) na ya (tǝ) lɛn2forme compl. indét.fraı̂cheur
nantǝ cisuuforme compl. indét. denántǝ̂
nantǝ cɔ (sa) mɨn1forme compl. indét. decɔ̀
nantǝ cɔ (sa) mɨn2forme compl. indét. demɨ̂n
nantǝ hɛforme compl. indét. denántǝ̂
nantǝ hɛwaforme compl. indét. dehɛ̀