Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

ʋ


ʋ tʋ tǝrasǝforme compl. indét. detʋ̀1
ʋ wɛ mɨnforme compl. indét. demɨ̂n
ʋ wɛ sɛvar.indét. dewı̀sɛ̀1
ʋ wɩ ɩ nantǝ taaforme compl. indét. dewɩ̀
ʋ wɩ ɩ taaforme compl. indét. dewɩ̀
ʋ wɩ yǝr taaforme compl. indét. dewɩ̀
ʋ wɔsǝ sɛforme compl. indét. dewɔ̀sǝ̀
ʋ wu mǝ rɛɛforme compl. indét. de
ʋ wur atɛforme compl. indét. deàtɛ̀
ʋ wuraforme compl. indét. dewùr
ʋ yaa-ra sɛforme compl. indét. deyàa1
ʋ yaal atɛforme compl. indét. deyàal
ʋ yaal mǝ ñǝsa taaforme compl. indét. deyàal
ʋ yaal mɩsǝ rɛɛforme compl. indét. deyàal
ʋ yaʋ-ɩforme compl. indét. deyàʋ
ʋ ye yoforme compl. indét. de
ʋ yemlʋforme compl. indét. deyèmlǝ̀
ʋcahaanvar.indét. deàcànsɛ̌ʋ
ʋ̀cáŋkpálʋ̂n2cfàsǝ́ŋkpálʋ̂nkʋ, ñɩun arbre qu'on utilise pour faire des manches de houe
ʋ́cʋ́lʋ̂n2cfàcàlʋ̌2var.indét. deàcǝ̀càlʋ̌nkʋ, tǝmouche nuisible qui ressemble à la mouche tsé-tsé
ʋ̀fǝ̀lʋ̀n2cfàfǝ̀lʋ̀nkʋ, ñɩfeuille gluante de gombo
ʋ̀fʋ̀lmàná2ntrès petit gombo
ʋ̀kátʋ́n2cfàkátʋ́nkʋ, ñɩchasse aux flèches
ʋkɛlʋn2cfsànɖàñǝ̂mnictère
ʋkilɨn1var.indét. deàcı́lû
ʋ̀kı̀lùn2var.indét.ʋkilɨn2cfàcı́lûntabou
ʋ̀kólʋ́n2cfàkólʋ́nkʋ, ñɩcercle
ʋ̀lúkúnvar.indét. deàlúkú
ʋ̀mʋ̂cfɩ̀mʋ̂nOmo (lessive)
ʋ̀n1var.indét. deàh
ʋ̀n2var.indét.ahàn3cfàaʋ̂àhàn2interjoui
ʋ́náŋkùtùn2cfànàmpùtǔnrougeole
ʋ̀nàsʋ̀var.indét.ʋsǝsǝmʋn1cfʋsǝsǝmʋn2nkʋ, ñɩbiche
ʋ̀ñʋ̌n2var.indét. deàñʋ̌n
ʋ̀ñʋ̀ŋyǝ̂n2var.indét.ʋñʋŋyɩacfàyàwǝ̌rnplante parasite d'un arbre
ʋpɨlvar.indét. deñáɖǝ̂
ʋ̀pɨ̀lngrand agouti
ʋraʋ1var.indét. deɖâʋ
ʋraʋ2cfɖâʋnteigne
ʋrtanvar.indét. dewʋ̀ɖǝ́
ʋsalʋn1var.indét. denʋ̌r
ʋsalʋn2var.indét.ʋ̀sálʋ́n tɛ̀ɛ2cfnʋ̌rnkʋ, ñɩsaison sèche
ʋ̀sàlʋ́ŋmàná2cfàsálʋ̂mánándernier gombo de la saison sèche
ʋ̀sǝ̀ntʋ̀rʋ̌n2cfàsǝ̀ntǝ̀rʋ̌nkʋ, ñɩarbre qui sert à fabriquer les pilons, les manches de houes, les haches et dont on utilise les racines comme cure-dents, et aussi contre l'ictère
ʋsǝsǝmʋn2cfʋ̀nàsʋ̀nkʋ, ñɩbiche
ʋsɛvar.indét. deyı̀sɛ̀2
ʋ́sɛ̀cfyı̀sɛ̀2conjor (point culminant)
ʋ̀sòlʋ̀n2cfàsɛ̀lʋ̀ngaz sur l'estomac
ʋ̀sʋ̀nvar.indét. deàsàʋn
ʋtakun2cfkpàntálémpʋ́nbas-fond
ʋ̀tákwʋ̂n2cfàtákʋ́nmoitié
ʋtɛcfntɛ̀nà partƖ ma ɩ rɛɔ na ʋtɛ.Il a construit sa maison à part.!Ɖɩ camɩ nya n'ʋtɛ.Mets ces poules à part!
ʋtɛ n'ʋtɛ1var.indét. dentɛntɛforme compl. indét. detɛ̀
ʋtɛ n'ʋtɛ2nà part, différent
ʋtɩvar.indét.ʋtʋ2cfm̀pǝ́tɩ̂nɩ, wapersonne, celui, quiconque, quelqu'un