Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

a


àmɔ̀nvar.indét.àmàkı̀yá (rare)àmàn2cfàmàn1nka, sǝseconde vueƖ wɛ amasǝ.Il a seconde vue.Amɔn tan nin. (Wʋtǝkpɨso)La clairvoyance n'a pas de main (c'est immatériel). (Proverbe)
àmɔ̀ŋcı̀var.indét.àmàŋcı̀2amasǝcinacfàmàŋcı̀1àmàsǝ́cı̂nɩ, wacharlatan, vu comme bon ou mauvaisAmasǝcina na-na tǝ tǝn-ɔ aho taa.Ce sont les charlatans qui voient tout dans la nuit.
àmɔ̂ɔnvar.indét.aman1àmân2cfàlákʋ̂àmáasǝ̂àmân1àmɨ́lápɨ̀rcàkɨ̀mpɨ̀ɖɨ́kòlàmâmàlěʋmàlěʋmàlěʋsɛ́lǝ́ŋkǝ̂rtúnásǝ́rnka, sǝlézard
àmɔ̂rǎʋnkʋ, ñɩensouple
àmɔ́rɔ́var.indét.àmárán2cfàmárán1nka, sǝhuı̂tre comestible
ámɔ́rɔ́ŋkônɖǝ̂nñɩ, ñɩescargot comestible
ampavar.indét. deámpɔ̂
àmpáinterjacclamation de joie quand le sacrifice est réussiMǝ ci kʋ camar ka wont'ɔ atǝtɩna rɛɛ, ɖǝ mʋ na, ɩ ko sɛ, “Ampa, !ɩɩ maʋ nin taa.”Quand mon père tue une poule sur les fétiches, et que la poule tombe sur le dos, les pattes en l'air, il crie ampa!ampa, camar mʋwaforme compl. indét.le sacrifice de la poule a réussie
ampa, camar mʋwaforme compl. indét. deàmpá
ámpân1cfámpɔ̂interrqui (pluriel)
ámpân2var.indét. deámpɔ̂
àmpàràvar.indét.àmpórâàpòrà1cfàmpòrà1àpòrà2àpòrà2pɨ́tɨ́mpɨ̀lı́sɨ̀ntǔyéntǝ̂ndanse des fesses faite par les femmesA kɔn n'a waa tisǝlǝm ka wontǝ na, ka nɩ yalaa na yalawisɨ wa le ampara.C'est lorsqu'on danse la danse tisǝlǝm que les femmes et les filles font la danse d'ampara.Yalawisɨ na yalfampa, wa kaalʋ akolʋ kǝlɛ sɛ wa le ampara.Les filles et les jeunes femmes passent en cercle pour entrelacer les bras et elles dansent ensemble.le ampara1forme compl. indét.danser
àmpǝ̀nɖǝ̌advsans parlerƖ kampa n'ɩ sǝnɖǝ ampǝnɖǝ.Il est venu s'arrêter sans parler.
àmpɛ̀ɖêndanse de femmes, ruéetɛ ampɛɖǝforme compl. indét.ruer
àmpórâvar.indét. deàmpàrà
àmpòrà1cfàmpàrààpòrà2ndanse des fesses faite par les femmes
àmpòrà2var.indét. deàpòrà2
ámpɔ̂var.indét.ampaámpân2ampɔwacfámpân1ánɔ́interrqui (pluriel)Ña-n-ampɔ kǝlɛ, ɩɩ wʋtʋ awarǝn ɖɛɛ?Qui sont ceux avec qui tu parles dehors?Ɩɩ ci ampɔwa, n'ɩɩ li na lɔ?Qui sont vous et d'où venez-vous?
ampɔwavar.indét. deámpɔ̂
àmùsùvar.indét.àmʋ́sʋ̂nnsarcasmeWʋtǝ amusu kpalǝn sǝm. (Wʋtǝkpɨso)Le sarcasme dépasse la mort. (Proverbe)
ámʋ́rnɖǝ, yasouchet, fruit comestible jaune qui pousse au bord de l'eau comme l'arachide, sucré, amande de terre
àmʋ́rǎvar.indét.amʋraaàmʋ̀râaamʋraanacfàwɩ́nɔ́cı̀ɖàaɖʋ̀ntɩ̂n1ɩ, wacelui qui cherche la femme d'autrui ou bien qui prend la femme d'autrui.2ennemiAmʋra pǝ tɛlsʋ ɩ k'amʋra. (Wʋtǝkpɨso)L'ennemi ne sauve pas son ennemi. (Proverbe)3beaux-frères qui ont deux soeurs pour fiancées ou femmes
amʋraavar.indét. deàmʋ́rǎ
àmʋ̀râavar.indét. deàmʋ́rǎ
amʋraanavar.indét. deàmʋ́rǎ
ámʋ́ràtǝ̂var.indét.amʋrantǝnkʋ, tǝadultère
ámʋ́rtǝ̂nkʋ, tǝaller coucher avec une femme quelconqueƖ wal amʋrtǝ ka ɩ yal tɛ.Il est parti coucher avec une femme quelconque (amante) chez elle.
àmʋ́sʋ̂nvar.indét. deàmùsù
àmʋ̂ʋrcfhûnhûŋwı́nhúráŋkpâmmʋ̀kángrand termite
àn1var.indét. deàh
àn2cfàaʋ̂àhʋ̀n2advoui
àn3var.indét. deʋ̀n2
an haaan1var.indét. deàháàn
an haaan2var.indét. deàŋhán1
anaaʋvar.indét. de1
ànàkóvar.indét.Anakonaànàŋkʋ̂1cfànàŋkʋ̂2nɩ, waNago, nigérian
Anakonavar.indét. deànàkó
anama sǝlǝmforme compl. indét. desǝ́lǝ̂m
ànàmà sǝ̀lǝ̂mnbière moulu au moulin
ànàmàhònɖǝ́var.indét.anamahoma-cfàcǝ́célʋ̂àkpáñáɖǝ̂àmǝ́ŋkáɖǝ̂àyàɖǝ́cèŋkpànɖʋ̌cèŋkpàŋkáhı̀lwı̌rkàtǝ̀rǝ̂mkórʋ̀2var.indét. dekɔ̀rʋ̌kpàhùɖǔkpɔ́ɔ̂rkpǝ́ɖǝ̂kpǝ̀kpârkpǝ́sǝ̂rkʋ̀yáfɩ̀lɛ́mʋ́lɛ́mʋ́ cǝ́kpɔ́lʋ̀námpásɔ̌sǝ́ɖʋ́sèwı̌rsɛ̀kʋ̀rʋ̌téɖǝ̂tɨ́pı́rtɨ̀rɨ̀mpı̌rwɔ́ɖǝ̂wı́irnpetit fruit comestible, rond comme un petit raisinLannea Microcarpa
ànàmpɨ̀rmǝ̀rnparasite très nuisible, chenille
ànàmpùtôcfcàlı̌rnka, sǝchat
ànàmpùtǔvar.indét.anaŋkutuʋ́náŋkùtùn1cfàhʋ́ɖǝ́àkpàntâr2àkʋ̀kòlʋ̌ànı́wâàsǝ̀kǝ̀tǝ̀mǝ̂ràsǝ̀sêàsɨ̀mpɨ́rkpàpààtʋ̌áwârcàhʋ́tʋ́càlsɛ̀sǝ̌rcǝ́pǝ́ncǝ́pǝ̌nɖâʋɖǝ́mɖǝ̀ntàmkɔ̀ntǝ̀rànâkólǝ̂mkpàsǝ̀wàlêkpásʋ̂kpɔ̀n̂kùnùkúnúkùrǒlɔ̀ntàhı̀ɖǔ2lɨ̀kɨ̀tàfǝ̀tʋ̌mɨ́nɖɔ́ñǝ́sǝ́kpáràsànɖàñǝ̂msǝ̂msênsénɔ́tàlàmɔ́cı̌téltóltútɨ̂tʋ̀mátǝ̌2ʋ́náŋkùtùn2wɔ̂ɔrwɩ̀sɔ̌yélǝ́mnrougeole
ananvar.indét. de2
ánán1cfánɔ́2interrqui, comme, même
ánán2var.indét. deánɔ́
ánán pâncfánɔ́interrqui
anaŋkutuvar.indét. deànàmpùtǔ
ànàŋkʋ̂1var.indét. deànàkó
ànàŋkʋ̂2var.indét.Anaŋkʋnacfànàkónɩ, waNago, nigérian
ànàsárpı̀nô1var.indét.anǝnsarpinoànsárkúpı̌n1cfànǝ̀nsárpı̀nônka, sǝmétis
ànàsɔ̂var.indét.ànàsʋ̂nnka, sǝfoudreAnasɔ nasʋ.La foudre foudroie.
ànàsʋ̂nvar.indét. deànàsɔ̂
àncántɩ̂1cfàsápânmil écrasé
àncántɩ̂2var.indét. deàsápâ
ànǝ̀nlèmɔ̂cftâanka, sǝantilope qui a des cornes que les danseurs portent; bichePǝpimitɨ s'anlemɔ kʋ mǝ rɨtafal na ka yǝn.Une antilope a failli tuer mon frère avec ses cornes.añǝnlemɔ wɔmɖǝ1forme compl. indét.celui qui porte les cornes d'une antilope pour la danse
ànǝ̀nsárávar.indét.anasarɔànàsárɔ́anǝnsaranǝnsarɔànǝ̀nsárɔ́2anǝsarɔansarànsár1Haoussa (anaisayi (Nazareth))cfànǝ̀nsárɔ́1ànsár2nBlanc, Européananǝnsara alɨlo (alɨlasɨ)forme compl. indét.goyaveanǝnsara canɖʋ (kanɖʋ)forme compl. indét.canne à sucreanǝnsara kpǝkpar1forme compl. indét.noix de cocoanǝnsara kpǝkpa nɨmforme compl. indét.huile de kopraanǝnsara mɨlɨmforme compl. indét.farine de bléƖ ñar pǝtǝkɔɩ n'anǝnsarɔ mɨlɨm.Elle a fait des beignets avec la farine de blé.anǝnsara ñɩrʋforme compl. indét.citronnelleA sa anǝnsara ñɩrʋ n'a ñe kpasʋ.On prépare la citronnelle pour la toux.anǝnsara sǝlǝmforme compl. indét.whisky et autres boissons fortes importéesanǝnsarɔ tǝmǝrforme compl. indét.travail bien faitanǝnsara wolforme compl. indét.cobaye
anǝnsara kpǝkpar1forme compl. indét. deànǝ̀nsárá
anǝnsara kpǝkpar2forme compl. indét. dekpǝ̀kpâr
anǝnsara kpǝkpar nɨmforme compl. indét. dekpǝ̀kpâr
anǝnsara mɨlɨmforme compl. indét. deànǝ̀nsárá
anǝnsara ñɩrʋforme compl. indét. deànǝ̀nsárá
anǝnsara sǝlǝmforme compl. indét. deànǝ̀nsárá
anǝnsara wolforme compl. indét. deànǝ̀nsárá
ànǝ̀nsárɔ́1cfànǝ̀nsáránka, sǝhomme blanc, européan
anǝnsarɔ mɨlɨmforme compl. indét. demɨ́lɨ̂m
anǝnsarɔ tǝmǝrforme compl. indét. deànǝ̀nsárá
ànǝ̀nsárpı̀nôvar.indét.ànàsárpı̀nô2cfànàsárpı̀nô1nka, sǝmétis
ànǝ̀ŋkóróvar.indét.anɨŋkoroàŋkórán1cfàŋkórán2nka, sǝlieu un peu caché dans la cour de la maisonN'anǝŋkoro t'ɔna a lon ɖɨhaatɨ.C'est dans le coin appelé anǝŋkoro qu'on sèche les légumes.
ànǝ́sɔ̂cfhʋ̀rhʋ̀rnɩ́nka, sǝconstipationAnǝsɔ wɛ-ɩ.Il est constipé.
ànɨ̀kàn1cfànùtɨ̀rnfraı̂cheur
anɨkasɨ pɛlɖaforme compl. indét. deànɨ̀kǒ
ànɨ̀kǒvar.indét.ànɨ̀kàn2ànı̀kâncfànùtɨ̀rɖèháŋkʋ̂hɔ́ɔ̂rlàʋpàasɛ̀ltı́mɨ̂ntı́mɨ́nı́yɔ̂tı́mı́yɔ̂yáɖǝ́mnka, sǝfraı̂cheur, froidAnɨko yǝkǝ-na n'akanɖa wusu mɨn ka wa nampɨn taa.C'est à cause du froid qui les vieux font du feu dans la case.anɨko wɔwʋforme compl. indét.manteau, pardessusanɨko kʋ yǝrforme compl. indét.avoir froidanɨko lakǝforme compl. indét.1faire froid; complet2humideƲ laʋ anɨko k'atɛ n'a har.Le sol est bien humide et on cultive.3paixpɛl anɨkoforme compl. indét.circonciretapɛlǝm anɨkasɨcinaforme compl. indét.gentiles, non-juifsanɨkasɨ pɛlɖaforme compl. indét.juifslakǝ wʋr anɨko taaforme compl. indét.nfaire quelque chose facilement; fraisvar.indét.anɨkoyɔànɨ̀kòyɔ̂
anɨko kʋ yǝrforme compl. indét. deànɨ̀kǒ
anɨko kpaforme compl. indét. dekpá
anɨko lakǝforme compl. indét. deànɨ̀kǒ
anɨko sɩ yǝrforme compl. indét. desɩ̀
anɨko wɔwʋforme compl. indét. deànɨ̀kǒ
anɨkoyɔvar.indét. delakǝ wʋr anɨko taafaire quelque chose facilement; fraisforme compl. indét. deànɨ̀kǒ
ànɨ̀kòyɔ̂var.indét. delakǝ wʋr anɨko taafaire quelque chose facilement; fraisforme compl. indét. deànɨ̀kǒ
ànɨ̀mcfkpèlʋ̀kpémpâtàfásǝ̌népervier esp. un peu plus grand que kpemba