Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

c


calsǝ laakǝn taaforme compl. indét. decàlsǝ̀
calsǝ lɛnforme compl. indét. decàlsǝ̀
calsǝ naŋkpɔnforme compl. indét. decàlsǝ̀
calsǝ ninforme compl. indét. decàlsǝ̀
câlsǝ̂mnfléau, la peste
càlsɛ̀sǝ̌rcfàhʋ́ɖǝ́àkpàntâr2àkʋ̀kòlʋ̌ànàmpùtǔànı́wâàsǝ̀kǝ̀tǝ̀mǝ̂ràsǝ̀sêàsɨ̀mpɨ́rkpàpààtʋ̌áwârcàhʋ́tʋ́cǝ́pǝ́ncǝ́pǝ̌nɖâʋɖǝ́mɖǝ̀ntàmkɔ̀ntǝ̀rànâkólǝ̂mkpàsǝ̀wàlêkpásʋ̂kpɔ̀n̂kùnùkúnúkùrǒlɔ̀ntàhı̀ɖǔ2lɨ̀kɨ̀tàfǝ̀tʋ̌mɨ́nɖɔ́ñǝ́sǝ́kpáràsànɖàñǝ̂msǝ̂msênsénɔ́tàlàmɔ́cı̌téltóltútɨ̂tʋ̀mátǝ̌2wɔ̂ɔrwɩ̀sɔ̌yélǝ́mnmaladie de la peau
cálʋ́cfàcǝ́célʋ̂àfǝ̀téɖǝ́àkpáñárʋ̂àlànhùrǔàlárɔ́áŋkálêáŋkálʋ̀àŋkònɖǝ̌àsǝ̀ntèlmǝ̌ràsǝ̀ntǝ̀rʋ̌àsǝ́ŋkpálʋ̂àtǝ́kpár2átǝ́lɔ̌àtǝ́lkpáɩkpáɩàyàɖǝ́cèŋkpàká wɔ́rʋ̀hı̀ɖǔhʋ́lɔ́hʋ́lʋ̂kánwɛ̂ʋkólʋ̂kómʋ̂kpàŋkùkpàŋkǔkpǝ́rɖʋ̂kpǝ́sʋ̂lálǝ̂mlèɖɔ̌máɖǝ̂nàsɛ́msǝ́lʋ̂sémʋ̂sǝ̀nɖʋ̌nsǝ́pésɛ̀sǝ̌rsʋ̂n2tálʋ́tàmpǝ̀rǝ̌mtélêvar.indét. detélɩ́yɔ̀télʋ́témtǝ́mʋ̂téyɔ́tɨ̀lkútı́ñǝ̀ŋkpàlʋ̀tı́nó1wáʋwɔ̀kʋ́wóɖǝ̂2nkʋ, ñɩd'arbre esp.Daniellia oliveri
cálʋ́cálʋ́advtrès loinƖ wɛ calʋcalʋ.Il est très loin.
cámgérondifcámʋ́vi H1se liguer, tenir conseil contreWa camʋ mǝ rɛɛ.Ils tiennent conseil contre moi.
Camaforme compl. indét. deCàmâ
Càmâvar.indét.CamanaAnglais (German)nɩ, waAllemandCamaforme compl. indét.Allemagne
cámàâncfcámǎʋndeuxième fonio esp.
càmàlántǝ̂nɩ, waengoulevent porte-étendard, oiseau avec deux longues plumesCamalantǝ tɛkʋ yǝr s'ɩ kpen-ɩ kɔrʋ.Camalantǝ trompe l'homme pour le faire aller ailleurs (loin du nid).Semeiophorus vexillarius, Caprimulgus vexillarius
Camanavar.indét. deCàmâ
cámǎrvar.indét.cámpǝ̌rcfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámpǎrcámpěcáŋkpárʋ̌cáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂lɨ̀lsɨ̀nâa2sɨ̀msùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂wúlyàa2yáɖǝ̂n1coq ou pouleCamar lakǝ lɛn ka rɨsun taa. (Wʋtǝkpɨso)C'est dans la marmite que la poule devient maligne. (Proverbe)2cinquantekurtɨ camarforme compl. indét.poule cherchée pour le mariagecami tʋ sɛ kʋ koforme compl. indét.tôt le matin (au moment que le coq chante)
camar arǝkonɖǝforme compl. indét. deɖǝ̀kòńɖǝ̌
cámàrsı̂cfcàkɔ̀ɩ́sı̌npintade
cámásʋ̀sǝ̂1cfcámpásɩ̀sǝ̂nfumier, déchet de la volaille
cámǎʋvar.indét.àwɛ̀rʋ̀2cfcámàânyɔ́rɔ̂nkʋ, ñɩdeuxième fonio esp.A kʋm yɔrɔ n'ʋ kpǝra, a kʋm camaʋ.Après la récolte de fonio yɔrɔ, ils récolte celle de camaʋ.
cámǝ́lǝ̂m2var.indét.àcámǝ́lǝ̂m2mǝ̀lmǝ́lǝ̂m2nrosée
cami tʋ sɛ kʋ koforme compl. indét. decámǎr
cámɩ̂sı̀nnpintades
Càmpânɩ, waTchamba langue
càmpànnñɩ, ñɩracine d'arbuste très amère qu'on prépare contre la fièvre
cámpǎrvar.indét.cámpǎʋncfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámǎrcámpěcáŋkpárʋ̌cáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂sùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂yàa2yáɖǝ̂nɖǝ, yacoqCampar ko taman naʋl n'acarɔcina kʋr wa rɛ.Au deuxième chant du coq les marchandes se sont levées pour partir.
cámpárʋ̌cfcáŋkpárʋ̌nkʋ, ñɩpoule
cámpásɩ̀sǝ̂cfcámásʋ̀sǝ̂1nfumier
cámpǎʋnvar.indét. decámpǎr
cámpěvar.indét.cámpɩ̌ancfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámǎrcámpǎrcáŋkpárʋ̌cáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂sùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂yàa2yáɖǝ̂n1ka, sǝpoussinCampisɨ hɔpǝ cemʋ tɛɛ wontǝ rɛɛ na, ahilɨm fɛtʋ.Les poussins s'accroupissent sous la poule parce qu'il y a du vent.2oiseau esp. gros3biceps (au singulier)Ɩ kutɨ ɩ nahaŋkparʋn n'ɩ campe kʋr.Il a fléchi son bras et le biceps s'est gonflé.campitɨforme compl. indét.poussin, petit
cámpǝ̌rvar.indét. decámǎr
campisɨ hasaforme compl. indét. dehàsǝ̀
campitɨforme compl. indét. decámpě
cámpɩ̌anvar.indét. decámpě
càmpı̀ŋkàvar.indét.càpı̀kàn1cfcàpı̀kàn2nka, sǝfonio (troisième type)A kʋm camaʋ n'ʋ kpǝra a kʋm campiŋka.Après avoir récolté camaʋ on récolte campiŋka.
cámpı̀sɨ́ kpǎrcfàcáɖǝ́2var.indét. deàcɔ́ɖǝ́2àcáfǝ́lɔ̂var.indét. deàcáhʋ́lɔ̂àcáhʋ́lɔ̂àkúnàŋkúàlɔ́ŋkpènɖǝ̌àsǝ́nsɛ̀mɔ̂àsɨ́móàsɨ́mpı̀tı̌cákǝ́máyı̌fàrànsǝ́ ásɨ́mófàʋfàʋfɛ̀kǝ̀fɛ́kʋ́hàrǝ̀ntʋ̂kàŋkǝ̀lâʋkpèlʋ̌lɔ̀ncǝ̀sɛ̀mǝ̂rlɔ̀nhʋ̀lmǝ́rsı̌2var.indét. de22nànɖı́rǒtàfásǝ̌tàpǝ̀sı̌tɩ́ʋwɔ́làwɔ̀lànépervier esp.
cámpı̀tɨ̂nkʋ, tǝpetit poussin
càmsǝ̀var.indét.càsǝ̀l1acteurcamsǝrvar.indét. detáasǝ̂r1vi B1briller, éblouirA rɩ ñǝlma ka mɩsǝ taa n'ɩ camsʋ tǝn.On met un miroir au soleil et il brille beaucoup.2vtbattre, clignoter des paupières, faire un clin d'oeil pour signaler quelqu'unƖ camsǝ-ɩ ñǝsa s'ɩ ra sir.Il lui a donné un clin d'oeil qu'il ne dise pas.Ɩ ñǝlʋ n'ɩ pǝ camsʋ.Il le regarde fixement.
camsǝrvar.indét. detáasǝ̂r
cámʋ́var.indét.cı̀ɖɨ̀1cfàfěàkpɨ̀ɖɨ̀cı̀ɖɨ̀2cı̀ɖɨ̀2cùɖɨ̀3fǝ́návar.indét. dehʋ́nátɛ́lɔ́gérondifcámnkʋ, ñɩgrand tasAwɛra natǝ wɔwǝn ka camǝn k'ayʋkʋ taa nɩ wa wɛtʋ.Les commerçants étrangers ont fait des tas d'habits au marché pour les vendre.afe camʋforme compl. indét.tas de fonioƖ har afe, ka ta kɔr n'ɩ rɩ afǝcamʋ kʋɖǝmʋ kǝna.Il a cultivé le fonio, cela n'a pas réussi et il a fait seulement un tas.wʋsǝ camʋforme compl. indét.beaucoup d'années
canvar.indét. delɛ̀msǝ̀
càncáhı̀ɖɨ̀cfsǝ́mʋ̂nancêtre, chauve-souris de maisonCancahiɖɨ cakǝ rɛsǝ t'ɔna.Le chauve-souris vit dans des maisons.cancahila pǝ kɔnforme compl. indét.signal de mort
càncàhɔ̀ɖǝ́nmétis
càncàhùrùngrand sac
càncámpànɩ, wafemme cadavrique
càncàmpáɖǝ́n1saleté dans la cours (les feuilles, etc.)2petites fleurs jaunes pour la sauce
cáncámpɔ̂nmotte de terre
càncàncfwòntèmǝ́rcàncànméningiteCamcam kpa-ɩ.Il a attrapé la méningite.
càncàwáaɖǝ̂nbroussaille; fumier, ordures
càncǝ́kánka, sǝcicatriceAkanɖa cal, a cǝsʋ yal ka ɩ wɛ ho ka cancǝsǝ n'ɩ pǝ kʋrʋ rǝrɛ.Du temps des vieux, si on faisait des cicatrices à une femme enceinte, elle ne quittait plus la maison de son mari.
cáncı̀nɩ, wamonnaieMǝ yaʋ maan ka canta mǝ cǝl naa kʋɖǝm n'a tɛsǝ canci.J'ai acheté du riz pour 25 francs CFA, j'ai remis 100 francs CFA et on m'a rendu la monnaie.
cánɖǝ́cfcǝ̀tǝ̀rmàagérondifcànɖʋ̌2vi H1sautiller d'un pied
cànɖɔ̀cfàlèkánka, sǝbois de fibre
cànɖʋ̌1var.indét.càmɖʋ̌nn1kʋ, tǝtige de milA pɛl mǝla n'a yǝʋ cantǝ ka sɩʋ taa, yalaa sʋkʋ wa wusu mɨn.On récolte le mil et laisse les tiges dans le champ que les femmes prennent et utilisent pour le feu.2champ de tiges de mil
cànɖʋ̌2var.indét.kpásɔ́cfɖʋ́rʋ́kpǝ́kpálʋ̂gérondifcánɖǝ́n1nattes tressées de tige de mil2natte à nylon ou non avec dessins imprimésNʋr t'ɔna a le canɖɩ n'a wɛtʋ.C'est en saison sèche qu'on tresse les nattes pour vendre.
cànpǎnvar.indét.cànpànyɔ̀lɔ̂narbre canpan; arbre à racine mince, longue et très amère utilisé comme médicament contre le paludismecànpàntúrɔ̂forme compl. indét.
cànpàntúrɔ̂forme compl. indét. decànpǎn
càntánɩ, wavingt-cinq francs CFAMǝ yaʋ mǝtǝ ka canta.J'ai acheté la pâte pour 25 francs CFA.
càntǝ̀lvar.indét.kɨntɨltèntǝ̌ltontǝlcfkɨ̀ntɨ̀ltèntǝ̌lvar.indét. decàntǝ̀lwàr31vi B1errer2vi B1se promener partout3vtvacillerSǝlǝm kʋ yǝr n'ɩ cantǝlʋ ñǝmpʋ taa.Cet homme est ivre et il vacille sur la route.4vtbousculerahilɨm cantǝlforme compl. indét.le vent bouscule; résistertǝntɛntǝ cantǝlforme compl. indét.Les histoires le gênent.cantǝl yǝr nin taaforme compl. indét.vouloir résister, quelqu'un sait qu'il y a une possibilité qu'il va gagner, s'échappercantǝl amʋra ka wursɨ tɛforme compl. indét.rapporter de mauvaise choses de son ennemi chez le chef
cantǝl yǝr nin taaforme compl. indét. decàntǝ̀l
càntúkúnsouche de touffu d'herbes
càŋkǝ̀var.indét.kɛ̀ŋkěcfkʋ̀kǝ̌sʋ̀ltɨsɨforme compl. indét. detɨ̀sɨ̀vt B1transporter un objet lourd et encombrantcaŋkǝ hoforme compl. indét.être enceintecaŋkǝ tǝntɛntǝforme compl. indét.se créer des problèmescaŋkǝ tǝntɛntǝ taaforme compl. indét.prendre responsabilité deAfal ñɩ caŋkǝ tǝntɛntǝ t'ɔlɛ.Cet homme a pris la responsabilité de cette affaire.caŋkǝ warasǝforme compl. indét.voler
caŋkǝ hoforme compl. indét. decàŋkǝ̀
caŋkǝ tǝntɛntǝforme compl. indét. decàŋkǝ̀
caŋkǝ tǝntɛntǝ taaforme compl. indét. decàŋkǝ̀
caŋkǝ warasǝforme compl. indét. decàŋkǝ̀
cáŋkǝ́lácfcúkû1cúkû2var.indét. dekúŋkpáʋkı̀sı̌nŋkpàʋ (tâa)ŋkpàʋ (tâa)nɩ, waabri de fortune, pas trop solide
càŋkɨ́ɖɨ̂nsouche de tiges de milMɨn ñɔ tamtǝ n'ʋ kaasǝ caŋkɨla kǝna.Le feu a tout brûlé et il ne reste que des souches de tiges de mil.
caŋkotǝrvar.indét. dekòsɔ̌
cáŋkʋ̂ʋnkʋ, ñɩbelvédère (simple en bois), apatam; toiture; cabaneA lon mǝla ka caŋkǝn ɖɛɛ fɛ n'a si-ya kpen taa.On sèche le mil sur les belvédères (simple en bois) avant de le mettre dans les greniers.
cáŋkpárʋ̌var.indét.cámpàrʋ̌cfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámǎrcámpǎrcámpárʋ̌cámpěcáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂sùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂yàa2yáɖǝ̂nkʋ, ñɩcoqCaŋkparǝn kaa sɛ ñɩ ko wontǝ na, mǝ kʋr nɩ mǝ rɛ taar.J'irai à la ferme quand les coqs commenceront à chanter.
caŋkparʋ koforme compl. indét. de
cáŋkpásɩ̀sǝ̂var.indét.cámásʋ̀sǝ̂2cfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámǎrcámpǎrcámpěcáŋkpárʋ̌càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂sùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂yàa2yáɖǝ̂ndéchet de la volaille
càpàtànɩ, wavipère
càpǝ̀tǝ̀vi B1aparaı̂treƲ capǝtǝ rǝ ñǝsa taa.Il apparait devant nos yeux.
càpı̀kàn2cfcàmpı̀ŋkànfonio (troisième espèce)
carvar.indét. denùtɨ̀
càrcffʋ̀sǝ̌var.indét. dehʋ̀sǝ̌hɛ̀hʋ̀sǝ̌hʋ̀sǝ̌kɨ̀ntɨ̀lkʋ́kʋ̀kǝ̌mɔ̀tǝ̌rnàasǝ̌nàasǝ̌nùtɨ̀nùtɨ̀nùtɨ̀tàtǝ̀rtèntǝ̌lvar.indét. decàntǝ̀lwàr3wárǝ́nyǝ̀ʋgérondifcàrʋ̌vt B1harceler, gêner, exercer, déplacer(se), dépêcher(se)?N ta car n kontʋr ɩ ra rɛtǝ-n.Si tu ne harcèles pas ton débiteur il ne va pas te payer.Wɩsɔ ŋka carʋ-ɩ paa!Cette maladie le fait souffrir beaucoup!car loorforme compl. indét.se déplacer de temps en tempscar mɩsǝforme compl. indét.se dépêchercar tɛtǝforme compl. indét.cultiver continuellement dans le même endroityǝr car ɩ tɛforme compl. indét.vt B1se débrouiller, exercer!Car n tɛ fɛ n'n hiu n tʋ.Débrouille-toi pour que tu ne puisses trouver (avoir quelque chose) à manger.tǝ car ɩ hɔɔr taaforme compl. indét.var.indét.ɩ hɔɔr car-ɩavoir une mauvaise conscience, remords de conscienceʋ car ɩ taaforme compl. indét.fâcher, gêneryǝr ra car ɩ tɛforme compl. indét.vi B1se diminuer!Ɖa car n tɛ.Ne te force pas. (Si tu es malade ou faible, ça va te faire mal.)Mǝrsʋ car.L'enflure se diminue.
car ɩ tɛforme compl. indét. detɛ̀
car loorforme compl. indét. decàr
car mɩsǝforme compl. indét. decàr
car tɛtǝforme compl. indét. decàr
car yǝr hɔɔr taaforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂r
cárâinterjmot de sympathieYo hotǝ atɛ nɩ ka ci tam-ka sɛ, Cara.L'enfant est tombé et son papa lui a dit, Pardon.
càrǝ̀ŋkàvar.indét.mǝ́rǝ́ŋkán1cfmǝ́rǝ́ŋkánka, sǝpetit panierA rɩ rɨhaatɨ ka carǝŋka taa n'a wu na nampu.On a mis des légumes dans le petit panier qu'on a suspendu au toit de la chambre.
cárɩ́nɩ, wapetit oiseau gris jaune qui fait son nid sous une feuille et la feuille ferme la bouche du nid
càrɔ̌var.indét.kɛ̀rǎn1cfkɛ̀rǎn22nka, sǝrivière (Kéran), fleuvecarɔ waraforme compl. indét.de l'autre côté de la rivière (Kéran)carɔ nɔforme compl. indét.au bord de la rivière (Kéran)carɔ ñǝsa taaforme compl. indét.à cette côté de la rivière (Kéran)carɔ tasǝ awɔrforme compl. indét.gué de la rivière (Kéran)